Av Jenny Marie Solgaard, saksbehandler hos JURK

Gjennom vår saksbehandling opplever JURK at flere arbeidsgivere forsømmer denne plikten og heller ikke er klar over dens innhold. For at arbeidstakere med redusert arbeidsevne blir integrert i virksomheten og ikke utstøtt fra arbeidslivet, er det viktig at tilretteleggingsplikten overholdes.

Skal iverksette tiltak

Arbeidsmiljøloven § 4-6 hjemler plikten en arbeidsgiver har til å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Begrepet «redusert arbeidsevne» omfatter ikke bare funksjonshemmede, men inkluderer alle arbeidstakere som i nåværende arbeid har fått arbeidsevnen redusert, enten kortvarig eller langvarig. Tilretteleggingsplikten innebærer at arbeidsgiveren «så langt det er mulig» skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde, eller få et passende arbeid. Forbeholdet «så langt det er mulig» skal tolkes strengt, og arbeidsgiver må i hvert tilfelle vurdere konkret hvilke tiltak det er mulig å iverksette. Virksomhetens art, størrelse og økonomi skal i denne vurderingen veies opp mot arbeidstakerens forhold og behov.

Økonomi spiller inn

En virksomhet med god økonomi vil generelt sett ha større muligheter til å gjennomføre tilretteleggingstiltak enn en virksomhet med dårlig økonomi. Dette innebærer at det stilles høyere krav til en større virksomhet hva gjelder deres plikt til å tilrettelegge. En liten virksomhet kan imidlertid ikke påberope seg at økonomien umuliggjør tilrettelegging for arbeidstaker, dersom den ikke har vurdert eksisterende muligheter eller benyttet seg av relevante tiltak. Et absolutt minimum er å gjøre en vurdering av situasjonen sammen med arbeidstaker. Andre relevante tiltak kan for eksempel være endring av arbeidsoppgaver eller arbeidstid, anskaffelse av teknisk utstyr arbeidstakeren benytter i sitt arbeid eller tilpasning av arbeidsplassen etter arbeidstakers behov.

Omplasseringsplikt

Dersom det ikke er mulig for arbeidstakeren å beholde den opprinnelige stillingen, kan tilretteleggingsplikten føre til at arbeidsgiver har en plikt til å tilby arbeidstakeren annet arbeid. Omplasseringsplikten beror også på en vurdering av hva som lar seg gjøre for arbeidsgiver. Små virksomheter vil ofte ha færre reelle omplasseringsmuligheter enn store virksomheter. Arbeidsgiver plikter ikke å opprette en ny stilling for arbeidstakeren, men dersom det derimot er eller blir en stilling ledig i virksomheten, skal denne tilbys arbeidstaker, såfremt hun er skikket for stillingen.

JURK

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.