Prøvetid må være skriftlig avtalt, og kan maksimalt være på seks måneder. Det kan likevel i ansettelsesavtalen bestemmes at dersom den ansatte har fravær i prøvetiden som ikke er forårsaket av arbeidsgiver (typisk sykdom), har arbeidsgiver rett til å forlenge prøvetiden med en periode tilsvarende fraværet. Elizabeth Ege, leder for arbeidsrettsavdelingen i Ræder Advokatfirma, anbefaler at ansettelsesavtalen inneholder en slik bestemmelse.

– Dersom arbeidsgiver vil forlenge prøvetiden på grunn av slikt fravær, må arbeidstaker få skriftlig underretning om dette før prøvetidens utløp, sier hun og fortsetter:

– Prøvetid kan også avtales i forbindelse med en midlertidig ansettelse, og med mindre det er snakk om en veldig kortvarig midlertidig ansettelse, bør man absolutt innta en bestemmelse om prøvetid i ansettelseskontrakten.

Forventninger

Hvilken arbeidsytelse arbeidsgiver kan forvente av den ansatte i prøvetiden, vil avhenge av hvilken stilling det gjelder og hva slags kvalifikasjoner og erfaring den ansatte har. Ege forteller at det ikke kan stilles idealkrav til arbeidstakers arbeidsytelse i prøvetiden, men arbeidsgiver må kunne kreve at arbeidsytelsen er på et akseptabelt nivå.

Prøvetidsansatte har således et svakere oppsigelsesvern enn andre arbeidstakere.

– Det kan nok kreves at ansatte i høyere stillinger tilpasser seg raskere enn de som er ansatt i stillinger uten høye kvalifikasjonskrav. Det er likevel viktig at den ansatte gis en reell mulighet til å prøve seg i stillingen. Hva som er en reell mulighet, vil også variere fra stilling til stilling, understreker hun.

Arbeidsgiver skal også gi den ansatte nødvendig opplæring (internt ev. eksternt hvis nødvendig), oppfølging og tilbakemeldinger i prøvetiden. Dersom dette ikke gjøres fra arbeidsgivers side, vil det ifølge Ege være vanskelig å si opp en ansatt fordi han ikke presterer slik arbeidsgiver ønsker.

Oppsigelse i prøvetiden

Dersom man mener at det foreligger grunnlag for oppsigelse i prøvetiden, skal man følge den samme fremgangsmåten som gjelder ved oppsigelse etter prøvetid. Den som blir sagt opp i prøvetiden må fratre ved utløpet av den oppsigelsestiden som gjelder i prøvetiden. Oppsigelsestiden er 14 dager med mindre annet er avtalt.

Ved oppsigelse i prøvetiden har den ansatte ikke rett til å fortsette i stillingen ved søksmål om oppsigelsens gyldighet, med mindre domstolen, etter særskilt krav fra den oppsagte, avsier en kjennelse for det motsatte. Prøvetidsansatte har således et svakere oppsigelsesvern enn andre arbeidstakere.

– Den ansatte kan også i prøvetiden sies opp på grunn av virksomhetens forhold (typisk nedbemanning på grunn av økonomiske problemer, omorganisering med videre). Ved slik oppsigelse vil den ansatte ikke ha krav på lengre oppsigelsestid enn den som gjelder i prøvetiden, avslutter hun.