Hvorfor er skogsertifisering viktig?

- Skogsertifisering i Norge handler i liten grad om begrensning av hogst da vi lever i et land med mye skog, vi kunne i prinsippet ha hogget mer, forteller Thomas Husum, leder av sekretariatet i PEFC Norge.

- Det viktige er å hogge riktig, fortsetter han, - vi har utviklet Norsk PEFC Skogstandard som sier noe om hvilke elementer man skal ta hensyn til når man hogger skog.  Et eksempel er friluftsliv, her er det viktig at man ikke ødelegger legger stier og løyper og at man rydder etter hogst.

- Som en del av sertifiseringen settes det igjen livsløpstrær som er viktige å etterlate seg i skogen etter hogst. Et livsløpstre er voksent tre som får bli stående igjen etter hogst. Dette er viktige biotoper som skal bevare økosystemetforklarer Husum. Sertifiseringen er et system for å kontrollere og dokumentere for markedet at man følger disse retningslinjene.

- Om jeg skal ta en titt i krystallkulen, tror jeg det viktigste behovet for fremtiden ligger i at et større areal bør sertifiseres.

Fremtidens skogforvaltning

- Om jeg skal ta en titt i krystallkulen, tror jeg det viktigste behovet for fremtiden ligger i at et større areal bør sertifiseres, reflekterer Husum. Et tankekors i dag er at det kun er rundt 10% av verdens skogareal sertifisert og ca 60 prosent av dette er europeisk, vi har med andre ord en lang vei å gå.

- Heldigvis skjer det ting underveis som setter større krefter i sving. Et eksempel er EUs tømmerforordning  som har som mandat å stille krav til råvarer som kommer inn i Europa. På denne måten ønsker man å stoppe ulovlig hogst og stimulere til bærekraftig forvaltning, forteller Husum.

En bevisst forbruker

Vi jobber allerede en god del med oppfølging av aktører i blant annet byggebransjen og deres leverandører. De møter stadig nye krav i B2B verdenen som for eksempel BREEAM sertifisering (system for miljøklassifisering av bygg), som underbygger et økt behov for sporbarhet til treprodukter.

– Men for at den positive utviklingen skal fortsette over til det neste nivået, er vi også avhengige av at sluttkonsumenten krever sertifiseringen, og tar mer bevisste valg rundt produktene de velger å kjøpe, avslutter Husum.