CSR belyser bedrifters ansvar på dette feltet, - og det favner bredt. Ett område; energi, blir i denne sammenheng oftest forbundet med CO2 utslipp og CO2 kvoter – og det er for så vidt korrekt – men det er også så mye mer.

Mellom verdens energiproduksjon på den ene siden og verdens energiforbruk på den andre siden ligger mange kilder til muligheter, men også mange bekymringsområder. På minussiden ved produksjon er «miljøsvin» som kullkraftverk. På plussiden er utnyttelsen av fornybare ressurser (vann, vind, sol m.m.) I den andre enden ligger det å finne frem til «riktig» forvaltning av sitt energiforbruk. Og her snakker vi om å være smarte og effektive i bruksmønster, hver time gjennom hele året. Mange tenker og bidrar positivt i så måte i sitt private liv. Smartbolig og andre smart-uttrykk blir mer og mer vanlig i samfunnet. Markedet for elbiler er voksende.

Energi på agendaen

Energi er altså på agendaen, men har det fått nok plass i styrer og hos ledelsen i bedrifter? Finnes der et fokus på bærekraftighet og CSR som også innbefatter energi? Hvilken profil ønsker bedriften å ha? Det kreves, naturlig nok, avsatte ressurser til å gjøre analyser og lage statusrapporter, og et definert mål skal jo nås og følges opp. Hos mange bedrifter ligger ikke disse oppgavene nødvendigvis øverst på prioriteringslisten. Dog tas en del initiativ, men kanskje de fleste på basis av at det er et myndighetskrav. Når det gjelder ulike sertifiseringer, så som ISO, er man kanskje mer på hugget ettersom kunder ofte krever at leverandøren innehar et slikt.

Er vi rett og slett effektive og «smarte» internt når det gjelder forvaltningen av energi?

Grønn profil

Det å ha en grønn profil på bedriftsnivå gir ofte en positiv effekt gjennom hele organisasjonen og det vil i mange tilfeller kunne måles direkte på bunnlinjen. En bedrift som i dagens marked tar et samfunnsansvar og fremstår bærekraftig gjennom et aktivt agerende vil oppnå goodwill, positiv PR og til syvende og sist mer fornøyde partnere og kunder. Men å finne frem til den riktigste og smarteste måten å forvalte sitt energibehov på er ikke alltid lett. Avgiftspolitikken og ulike myndighetskrav oppfattes ofte komplisert og omfattende. Listen er lang og de fleste går deg vill. Hva for eksempel med temaene energimerking av bygg, opprinnelsesgarantert strøm og så videre. Interessant? Ja. Er vi bevisst på det? Tja. Og hvor mange er godt kjent med sine nettleietariffer?
Er vi rett og slett effektive og «smarte» internt når det gjelder forvaltningen av energi?

Energiforbruk og forbruksmønster er og blir viktig, og det aller første og kanskje det viktigste bidraget hos bedriften er å identifisere behovet, erkjenne at noe skal eller bør gjøres, sette sine mål, og deretter ha et oppfølgende fokus.