Christina Milsom, Utdanningsrådgiver, Strømmestiftelsen

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

Strømmestiftelsen bidrar til et bedre samfunn gjennom å gjøre mennesker i Sør klar over sine grunnleggende rettigheter og gjøre dem i stand til å kreve disse. Vi jobber kun gjennom lokale partnere som er godt forankret i lokalsamfunnene der vi jobber, og som vet hvor skoen trykker når det gjelder samfunnsutfordringer og hvordan disse kan løses. Våre viktigste verktøy er utdanning og mikrofinans. Gjennom utdanning får mennesker kunnskap som er viktig for å fremme sosial deltakelse, ivareta helse, lære å lese, skrive og regne og lære om sine rettigheter. Gjennom mikrofinans får mennesker mulighet til å forbedre sin økonomi og/eller skaffe seg en inntekt, som i større grad gjør dem i stand til å forsørge sine familier, sende sine barn på skolen osv. Sammen danner utdanning og mikrofinans grunnlaget for at mennesker selv kan klatre ut av fattigdom. Strømmestiftelsen legger generelt stor vekt på både styrking av det sivile samfunnet, politisk påvirkningsarbeid og samarbeid med myndighetene. 

Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Det viktigste er nok å gjøre noe med de underliggende årsakene til fattigdom, og ikke bare behandle symptomene. Samtidig må løsningene være lokalt forankret og basert på det mennesker selv definerer som viktig for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn. Bærekraftig utvikling må komme ‘nedenfra og opp’; ikke motsatt. Det er viktig at rettighetshaverne tar ansvar for egen situasjon – selvfølgelig ofte med litt drahjelp – og at de stiller myndigheter og andre ansvarsbærere til ansvar for oppfyllelse av disse rettighetene. For å få til dette, er kapasitetsbygging i Sør helt avgjørende, både for lokalsamfunn og for lokale partnere. 

Hva ser du som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

En av de største utfordringene for bærekraftig utvikling er nok bistandsavhengighet og tanken om at hjelpen kommer utenfra. Dette er en holdning som en kan støte på i samfunn der nødhjelp og tjenesteyting ikke har krevd noe av målgruppen, og der målgruppen ofte er blitt passivisert som rene mottakere av bistand. Skal en få til bærekraftig utvikling, må målgruppen selv ta ansvar for å kreve det de har rett på fra sine egne myndigheter. En bør derfor ha en god strategi fra starten av på hvordan en best kan bidra til at lokale partnere eller lokalsamfunnet kan fortsette å fungere godt når støtten fra eksterne aktører tar slutt.

 

Olaf Thommessen, Generalsekretær, Plan Norge

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

Plan er en bistandsorganisasjon som når 100 millioner mennesker i 50 land. Vi bidrar til å redusere og utrydde fattigdom i ulike lokalsamfunn i verden. En av de viktigste områdene vi fokuserer på i dag for å oppnå dette er arbeidet for jenters rettigheter og utdanning over hele verden. I Norge er vi heldige nok til å kunne ta dette som en selvfølge, men det betyr ikke at alle har det på samme måten. Gjennom jentekampanjen #stoppbrylluppet jobber vi nå for å agenda sette det at 39.000 jenter giftes bort hver dag mens de enda er barn. Vi viser ekte historier fra jenter som har opplevd dette sammen men trekker også tematikken hjem til en norsk kontekst der vi i en fiktiv bryllupsblogg for 12 år gamle Thea som har blitt lovet bort til 37 år gamle Geir. Vi ser at dette engasjerer stort og at mange vil bli jentefadder for å bidra i kampen for jenters rettigheter.

Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Her finnes det mange riktige svar, men noen gode eksempler for regjeringer og land er fokus på bærekraftig energiutvikling i form av for eksempel vannkraft. For en privatperson ligger det stor makt i å være en bevisst forbruker. Som konsument har man mye man skulle ha sagt, både til å stimulere etisk handel, og boikotte urettferdigheter. Hvert eneste innkjøp man gjør er en stemme til produsentene, produkter som ingen kjøper forsvinner alltid fra markedet.

Hva ser du som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

Bærekraftig vekst og utvikling har mange fiender. To av disse er uvitenhet og passivitet. For at utviklingen skal fortsette i riktig retning er vi først og fremst avhengige av at mennesker engasjerer seg. Alle bidrag er viktige for oss, både i form av donasjoner og frivillige. Det er viktig å huske på at hvert eneste bidrag gjør en forskjell. Samtidig er det viktig at kunnskapen rundt hva som forårsaker fattigdom og forskjeller vokser, slik at vi sammen kan jobbe mot en bedre verden.

 

Tormod Haavi, CSR rådgiver, SOS-barnebyer

 

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

SOS-barnebyer arbeider for å gi barn omsorg i en trygg familie, utdanning og for å ivareta barnas rettigheter. Millioner av barn i verden har ingen trygg familie. Vi styrker familier slik at de kan gi sine barn kjærlighet og god omsorg. Uten en trygg familie er det vanskelig for barna å ta del i utdanning og yrkesopplæring.  


Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Erkjennelsen om at vi er i ferd med å sprenge klodens grenser for menneskelig aktivitet og at sosial og politisk bærekraft krever sterkere hensyn. Hensyn til barn og foreldre, hensyn til fattige og ikke minst, hensyn til naturen. Menneskeskapte naturendringer driver fattige familier på flukt og i andre land dør barn i krig. Dette er våre barn og de har berettige krav om å bli ivaretatt, av samfunnet som sådant og av deg og meg som medmennesker.

Hva ser du som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

Både nasjonalt og internasjonalt trenger vi et lederskap som ivaretar menneskene, naturen og sosial rettferdighet. Vi trenger løsninger som ivaretar helheten. Antall flyktninger i verden viser oss hvor dramatisk vår hverdag er. Folk flykter fra krig, fra naturødeleggelser og sosial og menneskelig nød. Midt i dette står barna. Vår tids sammensatte utfordringer krever nye former for samarbeid på tvers av sektorene; stat, sivilsamfunn og privat sektor må sammen skape nye løsninger, drevet frem av sosialt entreprenørskap.

 

Terje I. Wanvik, PhD stipendiat Bedrifters Samfunnsansvar UiB, Kolibri - Children at Risk Foundation

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

Kolibri - Children at Risk Foundation bidrar til et bedre samfunn ved å være et vesentlig og avgjørende alternativ for barn og unge i Sao Paulos fattigste bydeler. Hos oss får barna utvikle sine ferdigheter innen kunst, sport, kultur og formidling, samtidig som de får sterke møter med ungdommer fra deres egne omgivelser som har kommet seg ut av fattigdommen og som nå arbeider i prosjektene våre. I tillegg arbeider vi med informasjon og kulturutveksling i Norge, hvor norske barn og unge får møte jevnaldrende fra Brasil med helt andre erfaringer og livshistorier enn norske barn er vant til.

Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Å skape møteplasser mellom verdens barn og unge som gir grobunn for forståelse og solidaritet, og som samtidig kan vise verden at våre største utfordringer kun løses gjennom samarbeid og respekt. Bærekraftige løsninger er nødt til å involvere mennesker i både fattige og rike samfunn. Rike samfunn må forstå sine forpliktelser til å forandre sine minst bærekraftige praksiser, mens fattige samfunn må også forstå hvordan de må finne andre veier til utvikling enn ved tøylesløs forbruksvekst. Begge disse store utfordringene må verdenssamfunnet løse i fellesskap, fordi våre liv er fullstendig sammenvevd.

Hva ser du som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

I en global tidsalder preget av egoisme og individualisme er det utfordrende å mane til samarbeid og forståelse. Samtidig ser vi flere steder en utvikling hvor lengselen etter enkle løsninger og autoritære ledere skaper massemobiliseringer og aggresjon som rammer uskyldige tredjeparter blindt og voldsomt, og som eskalerer konflikter og graver dype kløfter mellom oss. I arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid for oss alle er det viktig å engasjere barn og unge på tvers av kulturer og religioner, samtidig som vi må passe på at verden forøvrig ikke henfaller til enkel \\\"oss mot de andre\\\"-retorikk. Vi har ikke råd til å kaste bort globaliseringens enestående mulighet til samarbeid mellom alle mennesker.

 

Peter Daae, Grunnlegger og daglig leder, Impact Norway

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

Av jordens en milliard funksjonshemmede bor over 800 millioner i fattige land, ofte i vanskelig tilgjengelige områder med mangelfulle helsetilbud. For å nå ut til områder med stort behov for helsetjenester, har IMPACT utviklet innovative løsninger som sykehusbåt og sykehustog. Enkel kirurgi utføres gratis og gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake. IMPACTs innsats betyr forskjellen på et liv i lidelse og fattigdom, og et liv med muligheter til skolegang og yrkesdeltakelse. IMPACT har berørt over 40 millioner mennesker i 33 land.

Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Forebygging av unødvendig funksjonshemming er god samfunnsøkonomi og et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelse. En blind eller døv som får syn eller hørsel tilbake, vil settes i stand til å ta ansvar for seg selv og å ta del i samfunnsutviklingen, istedenfor å forbli en utgiftspost. Hjelpen er direkte, og det er lett å se varige resultater. Lokale partnere og sterkt lokalt eierskap sikrer at prosjektene er langsiktige og løser lokale problemstillinger. Prosjektene er kostnadseffektive og når ut til svært mange.

Hva ser du som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

Funksjonshemmede blir generelt sett ikke prioritert i bistandsprosjekter, til tross for at de ofte er de mest marginaliserte i samfunnet.
En bærekraftig, sosial og økonomisk utvikling krever et helhetsperspektiv som små organisasjoner som IMPACT ikke har kapasitet til. Innbyggerne i landsbyene som sykehusbåten og sykehustoget besøker, har ofte ikke betalingsevne til operasjoner, og det er vanskelig å gjøre prosjektene selvfinansierende.  MEN, synet som blir reparert er vedvarende og gir mulighet for deltakelse i lokal verdiskapning.

 

Hilde Sandnes, Daglig leder, ADINA Stiftelsen

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

 I tett samarbeid med lokale myndigheter jobber Adina Stiftelsen med barn og unge som i stor grad har falt utenfor det etablerte samfunn. Gjennom vårt arbeid hjelper vi dem til å integreres i samfunnet og bli aktive deltakere. Fra å være en belastning for familie og samfunn blir de bidragsytere. Dette har en positiv innvirkning på samfunnet.

Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Den viktigste suksessfaktoren for bærekraftig utvikling er å involvere alle parter fra start. At representanter for målgrupper og lokale myndigheter blir inkludert i planlegging og gjennomføring av et prosjekt er essensielt dersom man ønsker at de skal føle eierskap til prosjektet.
Varige resultater og endringer er i stor grad knyttet til dette. God oppfølging er også viktig.

Hva ser du som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

Den største utfordringen for bærekraftig utvikling er at det kan være vanskelig å avdekke de faktiske behov hos grasroten og svare på disse. Fokus på kvantitet heller en kvalitet og tett oppfølging kan også føre til en uheldig avhengighet av assistanse hos målgruppene. For lite fokus på næringsutvikling og personlig ansvar hos målgruppene kan også være med på å hindre en bærekraftig utvilkling.

 

Geir Hoff, Daglig leder, Clas Ohlson

Hvordan bidrar din organisasjon til et bedre samfunn?

Vi prøver å se verden gjennom barns øyne. Det hjelper oss å ta gode valg og legger føringer på hvordan vi jobber med CSR for fremtiden. Det betyr blant annet hyppige revisjoner av våre underleverandører på produksjon og arbeidsforhold. Vi er opptatt av gjenvinning og jobber kontinuerlig med å utvikle sortimentet vårt til å bli enda mer miljø- og energismart. Vår emballasje og fraktmetoder skal også være miljøsmarte. I flere av våre store prosjekter samarbeider vi med organisasjonene Redd Barna og Miljøagentene som utfordrer oss og stiller krav.

Hva tror du er viktigst for bærekraftig utvikling?

Det må bli enklere for alle å ta riktige valg. For oss som retailer handler det i stor grad om å tilrettelegge og lære opp både kunder og ansatte i hva som er det beste valget. Gjenvinning og gjenbruk er viktige innsatsområder som vi er spesielt opptatt av. Gamle ting kan fikses og ting som går i stykker kan ofte repareres. Vi ser at våre kunder setter pris på at vi har flere tusen reservedeler, slik at ting får nytt liv. Må det kastes skal vi ta imot til gjenvinning og sørge for at det blir håndtert riktig.

Hva ser du på som den største utfordringen for bærekraftig utvikling?

Den største utfordringen med bærekraftig utvikling er å klare å balansere kortsiktige resultatkrav med langsiktige investeringer.  Det forventes ofte kortsiktige resultater/effekter som bevis på positiv utvikling både på den økonomiske og den miljø- og samfunnsmessige siden.  Siden utfordringene kan være overveldende store, så krever det et godt lederskap for å akseptere at det er mange små steg fram mot målet, samtidig som at alt ikke gir målbar effekt umiddelbart.