- I løpet av de siste årene har antall mennesker som lever på under en dollar per dag blitt halvert, så vi er i riktig retning, forteller Olaf Thommesen, generalsekretær i Plan Norge og fortsetter

– Men det er ikke noe å være fornøyd med om vi ser det opp mot FNs tusenårsmål som sa at antallet skulle være utryddet innen 2015. I forhold til jenter og utdanning som går det også riktig vei. Det begynner nå omtrent like mange gutter som jenter på skolen, også i fattige land. Men jentene faller fra etter hvert. Det å holde jenter på skolebenken bør derfor være et viktig satsningsområde. Vi ser at jenter som har utdanning gifter seg senere, får færre og friskere barn og at de får større kontroll over eget liv og muligheten til å tjene egen inntekt. Dette er bra for jentene og veldig bra for hele samfunnet.

Jentene er viktige

Fattigdom og dårlige forhold er på mange måter en ond sirkel.

- I mange land er jenter sett på som annenrangs innbyggere. Fattigdom gjør at de må jobbe, de giftes bort som barn. Det reduserer vekstpotensialet når halvparten av arbeidsstokken blir holdt hjemme fra de er omtrent tolv år gamle, forklarer Thommesen

For å minke gapet mellom fattige og rike må vi få en likere fordeling av verdens ressurser.

Det finnes flere variabler som har ledet oss til de forskjellene vi har, noe er resultat av tilfeldigheter, annet dreier seg om historie.

– En av de viktigste forskjellene mellom fattig og rik er tilgangen på energi. I tillegg kan klimaendringer medføre tørke og flom som igjen fører med seg naturkatastrofer. Sier Thommesen.

- For å minke gapet mellom fattige og rike må vi få en likere fordeling av verdens ressurser. Det betyr at vi må skape et økonomisk system som gir fattige land muligheten til å skape vekst. For at denne veksten skal være bærekraftig må det imidlertid tas hensyn til miljøet underveis. Det kan for eksempel bety at rike land kan betale for at fattige land utvikler en industri som tar vare på miljøet, i stedet for å satse på ikke-fornybare ressurser, utdyper han.

Hva kan vi gjøre

Som privatperson er det fort gjort å glemme at man som konsument har en stemme.  På spørsmål om hva man kan bidra med som enkeltindivid har Thommesen svaret klart. - Det viktigste er å være bevisst på eget forbruk. Er det nødvendig å kjøpe to gensere til 70 kr eller kan man kjøpe en til 140 som kanskje varer lenger, spør han retorisk.

– Videre er det viktig å være en bevisst forbruker som er opptatt av hvor varen kommer fra, og engasjere seg politisk, avslutter han.