Hva slags ansvar har næringslivet for å ta vare på miljøet i dag?

 - I Norge har bedrifter et juridisk ansvar for å følge opp miljøutfordringer. Likevel er bedrifters miljøansvar i mange sammenhenger et moralsk ansvar. Ofte lønner det seg for næringslivet å satse på miljø, ikke bare fordi bedriften sparer utgifter til strøm og transport, men også fordi det er bra å være i forkant av kommende miljøkrav.

Det er næringslivet som må levere de nye, grønne produktene og tjenestene. Men næringslivet skal på ingen måte dra lasset alene. Det å bremse klimaendringene krever at alle bidrar, forbrukere, næringslivet og det offentlige.

Vi må legge politiske rammevilkår til rette for at næringsliv kan ta miljøansvar.

Hva slags fokus har myndighetene på næringslivets miljøperspektiv?

- Vi følger godt med på hva som skjer i næringslivet. Jeg har reist land og strand rundt og vi har hatt gode møter om grønn vekst. Jeg har fått innspill fra mange deler av næringslivet, fra skipsfarten, fra tungindustrien, fra avfallsbransjen, ja slik kan jeg fortsette. Bedriftene ser at miljø er noe de er nødt til å forholde seg i tiden framover, og at de som ikke omstiller seg kan få økonomiske problemer. Vi må legge politiske rammevilkår til rette for at næringsliv kan ta miljøansvar.

Hva er de viktigste områdene det arbeides på?

 - Næringslivet kan gjøre en forskjell på alle de områdene som omfattes av klima- og miljøpolitikken.  Klima, miljøgiftene og hvordan vi skal ta vare på vann og hav og avfall peker seg ut. Stat og kommuner er også store forbrukere av varer og tjenester og kan bidra til å stimulere det grønne skiftet. Vi må også få mer samarbeid mellom det offentlige og det private om oppfinnsomme løsninger gjennom anskaffelsesprosessene. 

Har den nye forandret retningen på hvordan det arbeides med miljøpolitikk overfor bedrifter?

 - Vi vurderer kontinuerlig hvordan vi kan vi kan bidra til at næringslivet gjør en bedre jobb. For tiden er vi særlig opptatt av hvordan næringslivet kan utnytte de mulighetene som følger med det grønne skiftet. Vi har satt inn over 12 milliarder kroner på klimateknolgifondet, som gjør at næringslivet kan få mer penger til å utvikle ny teknologi. I tillegg har vi satt ned en grønn skattekommisjon som skal vurdere hvordan klima- og miljørelaterte avgifter kan brukes for å styrke verdiskaping og redusere utslipp.

Hva er de viktigste områdene fremover?

- Fremover blir det viktigste å starte omstillingen til et lavutslippssamfunn. Rammebetingelsene for norsk næringsliv er i endring. I sentrale markeder, ikke minst EU, blir ressurs- og energieffektivitet stadig viktigere. Det grønne skiftet i Europa har stor betydning for Norge, særlig klima- og energipolitikken frem mot 2030 og ny politikk for økt ressurseffektivitet og konkurransekraft. Europa er vårt hjemmemarked og vi har mye felles miljøregelverk.