- Vi ser hele tiden hvordan selskapene gjør det de kan for å redusere kostnadene sine. Det vi har sett er at det har blitt gjort forsøk på å redusere sikkerhets- og beredskapsopplæringen. Samtidig vil selskapene realisere prosjektene sine raskest mulig og spiller ikke lenger så godt på lag med tillitsvalgte og verneombud som tidligere. De kommer ofte ikke inn i prosessene før beslutningene er tatt og da kan vi ikke kalle det for medvirkning. Løsningene kan bli dårligere og i ytterste konsekvens kan det få innvirkning på sikkerheten for dette dreier seg også om arbeidsmiljøet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som er forbundssekretær HMS i Industri Energi.

I Industri Energi frykter de at reduksjonen i sikkerhets- og beredskapsopplæringen kan føre til farlige situasjoner, kanskje ikke på kort sikt, men at man om noen år får hendelser hvor personell som er dårligere trent også står dårligere rustet til å takle eventuelle hendelser.

Urovekkende start på 2015

I RNNP-rapporten (Risikonivå i Norsk petroleumsvirksomhet) som Petroleumstilsynet gir ut uttrykker tilsynet bekymring for starten av 2015. I løpet av årets tre første måneder har det vært flere alvorlige hendelser med både storulykkepotensiale og personskader, og Petroleumstilsynet har hittil i år satt i gang hele seks granskinger. Tilsynet understreker i en pressemelding at omstillingen i næringen ikke må gå på bekostning av en kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

Pris stadig viktigere

Norsafe, som leverer livbåter og redningsutstyr driver også en utstrakt kursvirksomhet og opplæring i sikkerhetsarbeid, har ikke merket noen nedgang i etterspørselen etter trening og opplæring, men de merker at prisen blir stadig viktigere for operatørene.

- Norsk sokkel er kjent for å ha et av de strengeste regelverkene når det kommer til sikkerhet, og sikkerheten settes svært høyt hos operatørene. Dette gjelder både standarden på det tekniske utstyret som benyttes, men også hvilken standard kompetansen på beredskapspersonellet skal ha. Nå ser vi imidlertid at selskapene har blitt betydelig mer kostnadsorienterte når det kommer til hvilken pris de er villige til å betale for opplæring og trening enn de var tidligere. Det er alarmerende når store aktører nå etterspør kortere kurs, da virker det nesten som om prisen er viktigere enn kvaliteten. Men jeg må understreke at det er store variasjoner fra selskap til selskap, sier Michael Rossland som er Vice President i Norsafe Academy.

Nedgangstiden er en gylden mulighet

RNNP-rapporten fra Petroleumstilsynet viser også at det er et stort etterslep på vedlikeholdet på installasjonene, og særlig for rigger som er i senfasen medfører dette ekstra utfordringer. Siden den fallende oljeprisen har ført til færre oppdrag til leverandørindustrien, burde mulighetene for å satse på å ta igjen etterslepet på vedlikeholdet være svært gode nå.

- Slik vi ser det har selskapene nå en gylden mulighet til å utnytte nedgangstidene og den ledig kapasiteten ute hos underleverandørene til å få gjort det arbeidet som er nødvendig. Da kunne de brukt krisen til å ta unna de arbeidene som henger igjen. Det ville vært positivt, sier Fjeldsbø avslutningsvis.