Seniorrådgivere ved SINTEF Molab Tone Gardsjord, Tove Ravnåmo og Oscar Espeland jobber daglig med kartlegging og analyse av kjemisk og fysisk arbeidsmiljø ved bedrifter over hele landet. De er som yrkeshygienikere flest levende opptatt av at arbeidstakernes eksponering for helseskadelige forbindelser skal være så lav som overhodet mulig. -Med tekniske tiltak og endring av rutiner og arbeidsmåter kan man ofte redusere eksponeringen betydelig. Man kommer allikevel ikke utenom at man på mange arbeidsplasser er nødt til å bruke åndedrettsvern for å beskytte seg, sier Gardsjord.

Mange farer

- SINTEF Molab måler og analyserer et bredt spekter av potensielt helseskadelige forbindelser som støv, fiber, kvarts, metaller, oljetåke og oljedamp, PAH, løsemidler, syredamp og uorganiske gasser. Vi utfører også støykartlegginger, sier Ravnåmo. Støy er et område det sviktes mye på med hensyn til bruk av verneutstyr, og svært mange sliter med arbeidsrelaterte støyskader. Det er viktig å vite at en støyskade er permanent og ikke kan repareres, understreker Ravnåmo.

Leier ut utstyr

- Våre kunder trenger ikke nødvendigvis ha besøk av SINTEF Molab for å få foretatt miljømålinger. Det kan være en god løsning å leie utstyr av oss hvis bedriften selv har arbeidstakere med kompetanse til å gjennomføre målingene. Det er også mange bedriftshelsetjenester som leier utstyr og kjøper analyser fra oss, sier Gardsjord.  

Komplekse problemstillinger

Oscar Espeland jobbet tidligere på Yrkesmedisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark. Han har jobbet med store prosjekter og undersøkelser knyttet til luftveisproblemer og astma, og har også erfaring med utredning av yrkessykdom. Espeland understreker viktigheten av å se det totale bildet. - Vi kan sette opp tiltaksrapporter for at bedrifter skal kunne sikre en forsvarlig arbeidsplass som ikke forårsaker helseskader eller sykdom både på kort og lang sikt. Arbeidstilsynets grenseverdier for eksponering står sentralt i dette arbeidet. Vår tverrfaglige kompetanse gjør at vi kan vurdere mange komplekse sammenhenger og gi en omfattende og detaljert vurdering, avslutter Espeland.

 

For mer info, ring: 404 84 100