Et viktig krav i byggherreforskriften er å ha full kontroll på hvem som til enhver tid er på byggeplassen. Mange mennesker og biler passerer tomten til det nye Nasjonalmuseet, der det ligger bak Vestbanen, omkranset av Dronning Mauds gate, Haakon VIIs gate og Munkedamsveien. Det er derfor satt opp et kompakt og høyt gjerde på yttergrensene av hele området.

- Det er fire porter, og godkjent adgangskort må benyttes for å komme inn. Vi tar også regelmessige stikkprøvekontroller for å kontrollere at ingen sniker seg inn uten å være registrert i vår mottakskontroll. Dette er en viktig jobb på en så stor byggeplass, der arbeidsstyrker øker uke for uke. Vi bruker mye tid og ressurser på å holde de useriøse ute, sier Lena Sanderengen fra STEMA Rådgivning AS. Hun er innleid som SHA-koordinator i utførelsesfasen for å påse at kravene i byggherreforskriften og byggherrens SHA-plan blir ivaretatt.

Informerer på flere språk

- Vi har cirka 140 arbeidstakere på plassen, flest fra Polen, men andre land er også representert. Arbeidsstyrken vil øke suksessivt. Nærmere tusen personer vil vi nok bli når alle entreprisene går for fullt. Dette krever mye ekstraarbeid, både med hensyn til språk, holdninger og kultur, sier hun.

Hovedentreprisen AF Anlegg og byggherren Statsbygg leder informasjonsmøter om sikkerhet, og kurs gjennomføres på norsk, engelsk og polsk. All dokumentasjon som vernerundeprotokoller, sikkerjobbanalyser, instrukser og prosedyrer, blir oversatt til aktuelle språk.

- Vi planlegger å gjennomføre SHA-kampanjer utover våren og sommeren. Hovedbudskapet blir risikofylte arbeidsoperasjoner, rapportering av uønskede hendelser, quiz-oppgaver og mye annet. Vi skal montere storskjerm på byggeplassen, så ingen kan unngå å få med seg budskapet. Vi ønsker at alle skal prioritere sikkerhet først, slik at ingen skader seg på jobben, sier hun.

Forebygger og forbedrer

Det jobbes kontinuerlig med forebygging og forbedringer.

- Hyppige byggeplasskontroller, dokumentasjon av avvik og uønskede hendelser, gjør at vi sammen med hovedbedriften forebygger og forhindrer skader og ulykker. Oppstår det situasjoner der det er fare for liv og helse, har jeg mandat til å stoppe arbeidet der og da, sier hun.

Nå begynner et nytt nasjonalmuseum å reise seg på den store tomta, og det blir mer farlig arbeid i høyden. Alt arbeid over én meter skal sikres. På byggeplassen er fem tårnkraner og noen mobilkraner i bruk hele dagen. - Tårnkranene er en stor risiko i seg selv, og det å ha stort fokus, klare instrukser og god oppfølging på heiseoperasjonene er veldig viktig. Kranførere og flaggmenn har en viktig, men vanskelig jobb på den trange byggeplassen, sier hun.

God logistikk og fremdrift er nødvendig for sikkerheten.

- Det avholdes ukentlige rigg- og logistikkmøter der transport ut og inn, oppstilling av maskiner og utstyr, arbeidsoperasjoner med mer, blir planlagt veldig nøye. Like viktig er fremdrifts- og koordineringsmøter, der samtidige arbeid og arbeidsrekkefølge, kan være kritisk med hensyn til SHA, sier hun.

Ønsker en seriøs næring

Salgs- og markedsdirektør Øyvind Løkke i STEMA sier at dersom en ulykke skulle skje, så ligger i utgangspunktet hovedansvaret hos byggherren – i dette tilfellet Statsbygg.

- Det er betryggende å vite at Statsbygg har som hovedanliggende å jobbe for en seriøs bygge- og anleggsnæring. De er tydelige på at de vil forebygge sosial dumping, bidra til konkurranse på like vilkår og de har meget høyt fokus på SHA i denne næringen, sier han.

FAKTA:

Det nye Nasjonalmuseet

Brutto bygningsareal: cirka 54 600 kvm.

Utstillingsareal: cirka 13 000 kvm.
Kostnadsramme: 5,327 mrd. kr (pr. 1. juli 2013)

Arbeidskraft: Tusen mennesker vil jobbe med det nye Nasjonalmuseet i 2018.