Alle virksomheter i Norge som er underlagt arbeidsmiljøloven skal innføre og systematisk utøve internkontroll på arbeidsplassen. For å kunne oppfylle det grunnleggende prinsippet for systematisk HMS-arbeid, må bedrifter ha en form for kontroll internt i egen virksomhet.

Uoverkommelig

Riisøen peker på tre hovedutfordringer knyttet til små og mellomstore bedrifter, og særlig de mest risikoutsatte virksomhetene.

- For det første kan det virke uoverkommelig å sette seg inn i alle krav som stilles, enten via lover og forskrifter, eller spesielle bransjekrav. Arbeidstilsynet har i de senere årene gjort en formidabel jobb med å redusere antall forskrifter, men det er fremdeles utfordrende.

For omfangsrikt

- For det andre tror vi at virksomhetene i oppstartfasen tenker alt for stort og omfangsrikt. Man prøver å ta hensyn til alle aspektene i HMS arbeidet samtidig, slik at de ikke vet hvor de skal begynne og hva som er viktigst å fokusere på.

Riisøen mener at den tredje, og siste, utfordringen ligger i å la de ansatte ta del i bedriftens HMS-arbeid.

- De ansatte kan med fordel engasjeres mer i dette arbeidet.

Tilpasses behovet

- For små bedrifter med lite risikofylt aktivitet, behøver ikke internkontrollen å være så omfattende. Det viktigste er at man forenkler oppstarten og heller gradvis utformer HMS-arbeidet etterhvert, sier Riisøen.

For å oppfylle kravene til et godt og systematisk HMS-arbeid, innehar Internkontrollforskriften §5 noen enkle punkter som skal dokumenteres.

- Det er her vi som kan internkontroll, med vår kunnskap om regelverk, lover og forskrifter, kommer inn i bildet. Vi kan hjelpe til med å sette disse enkle kravene fra internkontrollforskriften i system, sier han.

Alltid oppdatert

Et moderne, elektronisk internkontrollsystem gir varslinger om når aktiviteter skal iverksettes, når avtalte utbedringer ikke er utført og andre oppgaver man ønsker varslinger på.

- Ved å bruke et godt web-basert internkontrollsystem vil status på bedriftens HMS-arbeid alltid være oppdatert. Et godt og systematisk HMS-arbeid er helt avhengig av dette. Det er bevist gang på gang at det er vanskelig å følge opp et manuelt HMS-system, forteller Riisøen.

Lønnsom internkontroll

Med Norik Web kan eksterne fagfolk innen elektro, brann og VVS, heis og andre fagområder få tilgang til kontrollsystemet der de registrerer avvik og andre merknader etter utført kontroll. Da har blant annet eiendomsforvalter for bygningen full kontroll på bygningenes tekniske tilstand.

- Et eksempel kan være borettslag med ufaglært kompetanse på HMS-arbeid som brannforskrifter og sikkerhet på lekeplassen. Her er Norik Web et enkelt internkontrollsystem som gir dem full oversikt, samtidig som borettslagstyret kan være sikre på at de følger myndighetenes krav, sier HMS- og internkontrollkonsulent, Line Woldengen.

Riisøen forteller videre at en fungerende internkontroll i virksomheten etterhvert blir lønnsom. Med en fungerende internkontroll er det mulig å forhindre jobbrelaterte ulykker, ha mindre sykefravær og færre konflikter.