Jeg leder HMS-utvalget i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), et utvalg med HMS-ledere som vet hvor skoen trykker. Vi skal lage gode HMS-verktøy for medlemsbedriftene, og dele erfaring og kompetanse som bidrar til en tryggere næring. I HMS-arbeidet skal vi samarbeide – ikke konkurrere. Da må vi dele informasjon om ulykker og årsaksforhold – for å hindre at det skjer igjen. I 2014 ble Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring etablert. Det markerte starten på et nytt samarbeid. EBA har forpliktet seg til å gjennomføre praktiske forbedringstiltak innenfor HMS-arbeidet, som vil kreve åpenhet. Det jobbes godt med kurs- og kompetanseutvikling i næringen vår, blant annet gjennom Byggenæringens nettskole. Den viktigste kompetansen tror jeg likevel ligger i erfaringsdelingen.

Petroleumsindustrien

Vi må ikke studere statistikken nøye for å se at vi henger etter de beste. Da petroleumsindustrien arrangerte sin årskonferanse i Sikkerhetsforum i 2006 ble trepartssamarbeid fremhevet som kritisk for å nå målet om å bli verdensledende innen HMS. Samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere bidro til deling av erfaring og beste praksis. I dag snakker også vi om samarbeid og åpenhet. Samarbeid på tvers av bransjer og innen næringen, hvor trepartssamarbeid er en effektiv metode for å få til et regelverk som sikrer måloppnåelse.

Flere skritt i riktig retning

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring har en nullvisjon for alvorlige skader i bygg- og anleggsnæringen. Som ledd i å nå målet om null alvorlige skader, skal de entreprenørene heve ryddighet- og sikkerhetstilstanden og sikre at verneutstyr er tilgjengelig og i bruk. En ryddigere og sikrere bygge- og anleggsplass bidrar til ansvarlig bygging.

For å bidra til at flest mulig bedrifter jobber med dette i praksis, har vi utarbeidet et veikart med tilhørende verktøy. Vi tror det vil bidra til at ryddighet- og sikkerhetstilstand settes på agendaene – og gjennomføres i bedriftene. Veikartet består av åtte steg, med arbeidsmetodikk og maler for gjennomføring på hvert steg. Dette arbeidet har stilt krav til åpenhet og samarbeid mellom medlemsbedriftene i EBA. Verktøyene er basert på erfaring og beste praksis hos bedriftene.

Jeg gleder meg til at de første brukerne av veikartet og verktøyene deler sine erfaringer med oss andre under HMS-konferansen i november. Tema for konferansen er samarbeid, åpenhet og kompetanse.

 

Hilde Waage, leder av EBAs HMS-utvalg