Av Mette Manus

Det kan være en stor sorg å miste jobben. Du er knyttet til kolleger, har noe fast og kjent å gå til og har en viss status. I Norge er det vanlig å ha en jobb, og de som faller utenfor arbeidslivet, kan lett bli oppfattet som tapere. En sikker jobb betyr mye for livskvaliteten.

Profesjonell hjelp

I bedrifter med god personalpolitikk vil den oppsagte raskt få tilbud om karriereveiledning, og vil trenge en ekstern, profesjonell person som ser vedkommende, har tid til å lytte og som har erfaring og verktøy til å konkret hjelpe han eller hun videre til en ny jobb. En slik prosess trenger ikke ta veldig lang tid, ei heller være veldig kostbar. Ved grundig kartlegging av interesser, evner, kreativitet og personlighet vil karriereveilederen hjelpe den oppsagte til å få større selvinnsikt, bevisstgjøring av egne styrker og svakheter, og motivasjon til å se muligheter fremover. Hun/han vil gi praktisk hjelp til å skrive en god CV og målrettet søknad, samt tilby intervjutrening. Karriereveilederen har også god kunnskap om utdannings- og videreutdanningsmuligheter, kjenner arbeidsmarkedet og har erfaring i å se muligheter fremfor hindringer. Opplegget er skreddersydd og tilpasset den enkeltes behov.

Bedriften ser lønnsomheten av å investere i profesjonell hjelp til å håndtere oppsigelser på en ordentlig og verdig måte. Alle kommer kanskje ikke like gunstig ut av en slik prosess, men alle bør føle at de blir tatt på alvor med respekt. En god nedbemanningsprosess er uvurderlig for bedriftens omdømme, og rettsaker dermed kan unngås.

Ta vare på dine ansatte

Ved omstilling og omorganisering er det viktig å se hvilke ressurser bedriften har i de ansatte. En karriereveileder vil her kunne bistå med restrukturering og finne hvilke nye oppgaver den enkelte kan brukes til, ut fra kartlegging og ønsker. Ofte skal det ikke så store grep til, og motiverte medarbeidere vil få bruke nye sider ved seg selv. De ansatte er bedriftens største ressurs og det er derfor viktig å ta vare på dem.

I en nedbemanningsprosess er det press på lederen. Det er derfor en fornuftig avlastning å bruke ekstern hjelp for å få til en god prosess. Personlig, individuell veiledning viser seg å gi gode resultater. Å ha en som følger den oppsagte eller omstilte i prosessen, fokuserer på å sette mål og finne veier til å nå målet, gir positivisme og optimisme. Da kan vedkommende bli en aktiv og offensiv søker, skiller seg ut i mengden og finner en jobb som passer interesser og evner.

Karriererådgivning innebærer:

 • Grundig kartlegging av personlighet, kunnskaper og erfaring
 • Selverkjennelse og større selvinnsikt
 • Verdivalg
 • Bevisstgjøring av egne ressurser, styrker og svakheter
 • Kartlegging av formell utdanning og realkompetanse
 • God informasjon om eventuell videre utdanning
 • Målsetting og delmål
 • Strategi for å nå målene
 • Hjelp til å skrive CV og søknad
 • Intervjutrening
 • Motivasjon til å se muligheter fremfor hindringer