Kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som lovbrudd, etiske overtredelser og brudd på interne retningslinjer, har arbeidstakere rett til å varsle om.

­­– For norsk arbeidsliv og for virksomhetene det gjelder, er det alvorlig at ansatte ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold. Når ansatte ikke varsler, går samfunnet og virksomhetene glipp av driftskritisk informasjon og muligheten til å rydde opp i de kritikkverdige forholdene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Grunnlag for mobbing og konflikter

Varsling er forbundet med et godt ytringsklima og arbeidsmiljø. Av den grunn handler varsling mye om trygghet og en aksept for å kunne si ifra om kritikkverdige forhold. Varsling kan fungere som en trygg måte å avdekke forhold på, men kan også medføre negative konsekvenser.

– I noen tilfeller kan varsling danne grunnlag for mobbing og konflikter. Etter arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver til enhver tid sikre at alle arbeidstakere har et fullt forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet at arbeidsgiver ved varsling bør kartlegge og vurdere risiko i virksomheten og iverksette tiltak for å forbygge at arbeidsmiljøet svekkes.

FAFOs forskning fra 2016 viser at 36 prosent av de som varslet opplevde at det hjalp å si ifra. En fjerdedel oppga at det medførte negative reaksjoner på varslingen.

– Slik skal det ikke være! I norsk arbeidsliv skal det være trygt å varsle, og de som varsler skal oppleve at de blir hørt, sier Vollheim.

Mer enn rutiner

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsplasser med flere enn fem ansatte ha skriftlige rutiner for varsling. Rutinene er viktige for ytringskulturen på arbeidsplassen for at ansatte opplever en aksept for å varsle og for god håndtering av varsling.

– God kultur for varsling er likevel mer enn rutiner. Ytringskultur handler om reell praksis, ledelse, og øvelse. Derfor er det viktig at arbeidsgiver setter fokus på varsling, sørger for at alle ansatte er kjent med rutinene og at de som skal håndtere varsling har gjennomført opplæring i det. Det kan også være lurt å legge til rette for samtaler om hva som anses som kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, avslutter Vollheim.