– Å utdanne jenter er den beste samfunnsinvesteringen man kan gjøre ifølge Verdensbanken, sier Vigdis Cristofoli. Hun er seniorrådgiver ved avdeling for helse, utdanning og forskning hos Norad. Mange steder i verden blir jenter ekskludert fra skolegang. I land som er preget av krig og fattigdom, der det er store sosiale og økonomiske forskjeller, er problemer størst. – Alle barn har rett til utdanning. Det er nedfelt i både barnekonvensjonen og menneskerettighetserklæringen. Jenter er her spesielt marginalisert i forhold til denne retten, forteller Cristofoli, og nevner flere grunner til hvorfor det er slik: – For det første har det noe med kultur og tradisjon å gjøre. Utdanning av jenter promoteres ikke i samme grad som for gutter, og de får gjerne familie i ung alder. I tillegg bærer skolene i utviklingsland ofte preg av at de ikke har god nok kvalitet og er trygg eller relevant for jenters læring, forteller hun.

– Gjennom utdanning blir jentene effektive samfunnsdeltakere og får høyere inntekt. Tallene viser at gjennomsnittsinntekten øker mellom 10 og 20 prosent for hvert fullførte år i grunnskolen

Helseaspektet

Hun trekker videre frem flere grunner til hvorfor utdanning av jenter er viktig, spesielt i utviklingsland. Både likestilling, fattigdomsreduksjon, helse og økonomi er viktige faktorer her. – Gjennom utdanning blir jentene effektive samfunnsdeltakere og får høyere inntekt. Tallene viser at gjennomsnittsinntekten øker mellom 10 og 20 prosent for hvert fullførte år i grunnskolen, sier hun. Ved å utdanne seg, reinvesterer man i familiens helse og ernæring, i tillegg til at man ofte oppfordrer egne barn til å utdanne seg. Det å gå på skole gir også en positiv effekt når det gjelder det å sørge for medisinsk oppfølging under graviditeten og fødselen, som gjerne er hovedårsaken til dødelighet i noen land.

En viktig forskjell

Men det arbeides kraftig på dette feltet. I perioden 1999–2010 har antall barn som ikke får skolegang blitt redusert fra 108 millioner til 61 millioner. 53 prosent av barna som ikke går på skole er jenter. I Afghanistan har myndigheter og givere i fellesskap bidratt til at åtte millioner barn går på skolen. Dette er en økning fra en million i 2001. – Vi har virkelig gjort en forskjell her, men det er litt igjen, spesielt på det rent kvalitative området, avslutter hun.