Den sterke norske økonomien er utenkelig uten likestilling og kvinners deltagelse i arbeidslivet. I dag er snart 80 prosent av norske kvinner yrkesaktive, en kraftig økning fra begynnelsen av 70-tallet da knapt halvparten av kvinner var i jobb. Det er 16 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet blant industrialiserte land i OECD.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Vi tror at flere jenter ville blitt engasjert i IT og teknologi hvis vi fronter at dette kan gi bedre løsninger for menneskelig samhandling og kommunikasjon.  

Kvinnelig statsminister, finansminister og forsvarsminister. Kvinnelig leder for landets største arbeidstakerorganisasjon (LO) og interesseorganisasjon for bedrifter (NHO). Norske kvinner har tatt posisjoner som i resten av verden er mannsdominerte. Men selv om vi har kommet langt, er vi ikke i mål.

Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked fordi norske kvinner fremdeles velger tradisjonelle utdanninger og yrker. Mange kvinner jobber i offentlig sektor og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. Vi har for få kvinnelige gründere, alt for få kvinnelige toppledere og for få kvinner i styrer og ikke minst som eiere.

Det vil ta mange år å endre dype kulturelle og samfunnsmessige vaner og mønster.  Det eneste vi vet med sikkerhet er at et konkurransedyktig og framtidsrettet næringsliv er avhengig av mangfold og at så mange som mulig tar på seg arbeidshanskene. Nå må vi gå fra å fokusere på hva vi har krav på, til hva vi skal bidra med å skape, skal vi ha nok igjen å fordele.

Utradisjonelle yrker

Kvinner kan og vil spille en mer sentral rolle. Det må være ambisjonen når omstillingshistorien skal skrives.

I dag står Norge overfor flere store utfordringer, og vi må omstille oss fra et sterkt petroleumsbasert næringsliv til andre og mer bærekraftige aktiviteter og inntektskilder. Dette medfører et sterkt behov for mer kunnskap, kreativitet og innovasjon. Alle må bidra.

Skal vi lykkes med framtidas verdiskapning er vi avhengig av at flere kvinner griper yrkesmuligheter, som vi de siste førti årene har tilrettelagt for, og velger utradisjonelt både innen utdanning og yrkesløp. Det gjelder også andre veien. Menn må motiveres til å velge typiske kvinneyrker og studier.

Kvinner studerer i økende grad økonomiske, naturvitenskaplige og tekniske fag. Men kanskje ville enda flere jenter velge utradisjonelt om vi får fram mer menneskelige og sosiale faktorer ved å være ingeniør? En ingeniør bygger ikke bare en bro, men bygger bro for å få folk til og fra barnehage og jobb. 

Et hus er ikke kun en konstruksjon, men et hjem, en skole eller et sykehus. Vi tror at flere jenter ville blitt engasjert i IT og teknologi hvis vi fronter at dette kan gi bedre løsninger for menneskelig samhandling og kommunikasjon.  

Økt mangfold

Innovasjon Norge har i mange år arbeidet aktivt for å fremme kvinners deltakelse og posisjon i norsk næringsliv. Derfor er vi opptatt av økt mangfold i mannsdominerte næringsmiljøer.  For noen år tilbake gjennomførte vi et prosjekt for å få større kvinneandel i klyngeprogrammet NCE på Raufoss. Dette var et svært mannsdominert miljø med mange teknologiske bedrifter og svært få damer. 

Bedriftene og de mannlige sjefene ønsket selv mer mangfold inn i næringsmiljøene, og tok et aktivt grep for å tiltrekke seg kvinner og danne nettverk for å få kvinnene til å trives og bli i miljøet. Det nye mangfold av ideer, tanker, erfaringer og kompetanse var berikende og ga mer innovasjon.

Denne mangfoldsmodellen ble senere brukt av oljeklyngen Node i Agder og teknologiklyngen i Halden, og er introdusert til Skandinavia og resten av Europa som «best practice».  I slutten av mars reiser Innovasjon Norge til en klyngesamling i Tsjekkia for å inspirere til mer mangfold og innovasjon.

Vi er avhengig av å mobilisere flest mulig til å velge utradisjonelt, ta på seg mer ansvar og gi fra seg mer tradisjonelt ansvar for å få skape det mest innovative og lønnsomme næringslivet vi må ha i framtiden. Kvinner kan og vil spille en mer sentral rolle. Det må være ambisjonen når omstillingshistorien skal skrives.