- Prosjektet Ringer i Vannet er NHOs egne satsning og et bidrag for at NHO-bedriftene skal få bistand til å oppnå delmål to av IA-avtalen. Dette handler om integrering og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse, sier Ingeborg Malterud som er regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Oslo, Akershus og Østfold.

Begrepet funksjonsnedsettelse omfatter en rekke tilstander, som psykiske lidelser, muskel- og skjelettplager, men også utbrenthet. I Norge er det 146 000 personer som lider av en funksjonsnedsettelse og som går på arbeidsavklaringspenger fra NAV.

- Dette er en gruppe mennesker som vi på mange måter har glemt, mennesker som har falt utenfor og som har hullete CV-er. De har også gjerne en varierende grad av helseutfordringer som gjør at de står utenfor arbeidslivet, tilføyer hun.

Skal fungere i jobben

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. De kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Tiltaksbedriften gjennomfører en kartlegging sammen med den bedriften som trenger å rekruttere. Sammen går de igjennom kompetansebehovet på lang og kort sikt. Deretter presenteres bedriften for den best egnede kandidaten som kan dekke rekrutteringsbehovet. Ringer i Vannet har også kurs som hjelper kandidatene slik at de får den nødvendige opplæringen som trengs for å lykkes som ansatt, og tilbyr også oppfølging etter at kandidaten er i fast jobb.

- Formålet med Ringer i Vannet er at du skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og som bidrar til verdiskaping. En bedrift som Radisson Alna har for eksempel ansatt ti personer gjennom denne ordningen. De har en fast kontaktperson som har gjort seg godt kjent med bedriften slik at han vet hva som skjer på de ulike avdelingene og hva slags kultur de har. Da blir det enklere å finne de riktige kandidatene som passer inn, forklarer Malterud.

1030 avtaler - 5000 ansatte

Da NHO-bedriftene ble spurt om de ville bidra på denne dugnaden, var svaret fra bedriftene ja. I dag er det 1030 bedrifter som har Ringer i Vannet-avtale og de har totalt ansatt flere enn 5000 ansatte gjennom denne ordningen.

- Nå har prosjektet vart i fire år og det har vært en suksess. Noe av grunnen til at bedriftene har blitt med på dette er den faste kontaktpersonen som de har og som kjenner dem godt. I tillegg har det vist seg at bedriftskartleggingen har vært vellykket. Når den gjennomføres skikkelig blir også rekrutteringen mest mulig treffsikker.

Rekruttering er målet

- Når kandidaten er plukket ut kan bedriften prøve ut hvordan samarbeidet fungerer via det vi kaller et utvidet jobbintervju. Da arbeider kandidaten uten kostnad for bedriften i kanskje fire eller seks uker, før bedriften bestemmer seg for å ansette eller ikke. Så dette er ikke snakk om praksisplasser. Det er rekruttering som er målet med Ringer i Vannet, sier hun.

Tilbakemeldingene fra bedriftene som har deltatt i prosjektet er gode:

- Det som er litt artig å registrere er at vi ser at de bedriftene som har ansatt én person på denne måten gjerne gjør det flere ganger. Det andre funnet vi har gjort, er at det stadig er færre og færre praksisløp som ikke fører til ansettelse. Hotellkjeden Choice er med i ordningen og der har 35 prosent av alle de som prøver seg blitt ansatt, og det er bra, avslutter Ingeborg Malterud.

Hva er Ringer i Vannet?

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.

  • En rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.
  • Over 600 NHO-bedrifter er så langt med på prosjektet.
  • I fjor ble 1200 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift.

Kilde: NHO Service