Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å lansere tiltak for at Norge skal bli et mer attraktivt gründerland for et mangfold av mennesker. Vi vil fremme gründerskap i alle grupper av befolkningen uavhengig av alder, kjønn eller etnisk opprinnelse.  Som en start på dette arbeidet vil Innovasjon Norge høsten 2016 arrangere en konferanse i samarbeid med nettverket MAK, en organisasjon som jobber for å bevisstgjøre norsk næringsliv på hvordan de kan styrke sin konkurransekraft gjennom å øke sin interkulturelle kompetanse.

Mangfold er komplekst og kan by på ledelsesutfordringer. Det er forsket mye på mangfold i virksomheter og det enes om at det er lurt å ha en arbeidsstyrke med ulike egenskaper. Som Walter Lippmann så enkelt sa det: «Der alle tenker likt, tenkes det ikke mye». Likevel har vi en tendens til å velge kolleger som er like oss selv.  Men, like barn leker ikke best, skal vi tro en rapport fra McKinsey (2015) som har sett på gevinsten av mangfold i virksomheter.

Rapporten slår fast at virksomheter med mangfold i kjønn presterte 15 prosent bedre økonomisk enn gjennomsnittet blant liknende virksomheter. Enda mer oppsiktsvekkende var det kanskje at virksomheter med et bredt etnisk mangfold presterte hele 35 prosent bedre enn gjennomsnittet. Mangfold er altså lønnsomt. Etnisk mangfold kan gi uante konkurransefortrinn og en bredere forståelse for ukjente markeder og kulturer, er essensiell kompetanse i dagens globale næringsliv.

Norges befolkning er lite mangfoldig sammenliknet med land som f.eks. Canada. Av Torontos 6 millioner innbyggere er mer enn halvparten ikke født i Canada, noe som gir et annet perspektiv på diversitet. Statsminister Justin Trudeau fronter dette som Canadas styrke og årsaken til at landet har lykkes politisk, kulturelt og økonomisk. Etnisk mangfold i næringslivet gir tilgang på interkulturell kompetanse som vil være avgjørende for selskapers evne til å internasjonalisere seg i en stadig tøffere global konkurranse. Et av verdens mest aktive investeringsfond og akseleratorprogrammer 500 Startup velger bevisst å sørge for at de har et mangfold i sin investeringsportefølje. Fondet mener dette reduserer risikoen og øker sjansen for gevinst på investert kapital.

Interkulturell kompetanse kan beskrives som evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med mennesker som har en annen kulturell bakgrunn. I et lite land som Norge med ca. 5 millioner innbyggere er det helt avgjørende at man evner å samhandle med virksomheter og kunder over hele verden. Dette er avgjørende for å kunne drive forretning med andre land. Næringslivet vil derfor trenge et økende antall talenter i årene fremover med slik kompetanse, som kan flere språk, som evner å forstå forretningskultur i andre land og navigere i ukjent landskap. Så la oss sørge for at det norske næringslivet tiltrekker seg de beste talentene og kompetansen for å drive norsk næringsliv fremover.

Lenge har det vært fokus på flere kvinner i ledelsen. Bør fokuset nå ligge på gevinsten av mangfold? Organisasjoner som ikke har mangfold i ledelsen kan i verste fall gå glipp av de beste talentene og de største markedsmulighetene.

La oss i større grad unytte utnytte forskjellene i oss mennesker, til det beste for norske virksomheter. Næringslivet i Norge trenger mer mangfold for å overleve fremtidens globale konkurransesituasjon.