Accenture er et globalt selskap med 348 000 ansatte tilknyttet 120 kontorer i verden. I Norge har de 1100 ansatte og leverer tjenester innen strategisk rådgivning, teknologi og tjenesteutsetting for privat og offentlig sektor.

- Vi er en arbeidsplass med et bredt fokus på mangfold både i Norge og globalt. Arbeidet vårt er lokalt, men ofte også på tvers av landegrensene og inkluderer veldig mange kulturer. Så mangfold har preget oss og er en naturlig del av kulturen vår, forklarer Sandberg.

Mangfold er lønnsomt

Selskapet arbeider for å ha et høyt fokus på alle talentene de har i organisasjonen og arbeider for å utvikle alle slik at de presterer best mulig og kan utvikle seg videre. De legger vekt på den enkeltes  kompetanse og personlighet, samtidig som de verdsetter alle typer mangfold. Det mener de at er lønnsomt:

- Det heterogene teamet er best egnet til å løse komplekse oppgaver, og mangfold leder til finansiell vekst, noe som blant annet underbygges av en undersøkelse fra American Sociological Association. Den viste at hvis man økte fokuset på mangfold med èn prosent, så oppnådde man tre prosent omsetningsøkning. Vi ser det i praksis. Mangfold gir bedre problemløsning, og man blir mer produktiv hvis man arbeider i et sammensatt team, forteller Sandberg.

Mangfoldsarbeid på flere nivåer

Accenture arbeider med mangfold på tre ulike nivåer og de benytter gjerne en metafor for å beskrive denne tilnærmingen.

- Tenk deg en bøye og et anker som koblet sammen med en kjetting. En typisk bøyeaktivitet er synlig i overflaten slik som for eksempel vårt kvinnenettverk. Kjettingen symboliserer strukturene i organisasjonen med fokus på våre kjerneprosesser hvor det er viktig at vi ikke ubevisst gjør forskjeller. Det kan være rekrutteringsaktivitetene, hvilke roller vi tildeler eller hvordan vi belønner våre medarbeidere. Ankeret er et bilde på lederadferd og lederkultur.  Om man skal få til endring må ankeret flyttes også, det vil si at lederne aktivt må lede mangfoldet, sier Sandberg.

- Vi er genuint opptatt av mangfold og at alle på jobb kan være den de er.

- Vi skal ha integritet i forhold til det vi gjør og bygge oppunder medarbeiderne våre slik at de kan vokse med sin kompetanse og sine evner og skape enda bedre resultater.

Bevisstgjøring og kompetansebygging

I forbindelse med intern kulturbygning utøves mangfoldstenkningen svært aktivt. Hos Accenture er de bevisste på at kjønn, alder, kulturell bakgrunn eller andre mangfoldsparametre ikke skal ha betydning for hvem som velges, men at det er individets kompetanse som skal ha betydning.

- Et av områdene vi arbeider med innenfor mangfoldstenkningen er seksuell orientering. Sammen med Landsforeningen for lesbiske og homofile har vi gjennomført kurs for å øke bevissthet, og i juni i år deltok vi i Prideparaden. Vi er genuint opptatt av mangfold og at alle på jobb kan være den de er. Det gir engasjerte og produktive medarbeidere, avslutter Sandberg.