Geirmund Jor, spesialrådgiver i Fagforbundet

Om lag en tredel av den yrkesaktive delen av befolkningen, cirka 800 000 personer, jobber i offentlig sektor. Svært mange av dem er kvinner. Både i sykehusene og kommunene er sju av ti ansatte kvinner, mens det i staten er omtrent halvparten av hver. Sektoren kan grovt deles i tre deler, som hver især er ganske ulike med tanke på jobb og karriere: kommunene, staten og sykehusene.

Kommunene trygger velferden

Kommunene har ansvaret for innbyggernes primære behov, som skole, barnehage, vei, vann og eldreomsorg for å nevne noe. Det er bred politisk enighet om å styrke bemanningen i både barnehager og skoler. I barnehagene jobber blant annet barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere. På samme måte er man enige om at eldreomsorgen fortsatt har et stykke igjen å gå før tjenestene har en kvalitet og et innhold som er bra. I eldreomsorgen jobber det en rekke ulike helse- og sosialfaglige yrkesgrupper. Siden vi lever stadig lenger, vil behovet for ansatte i eldreomsorgen helt sikkert vokse. Brann- og redningstjenesten er et annet område som ikke kommer til å bli bygget ned. Samfunnssikkerhet og beredskap er viktige områder.

Staten som arbeidsplass

Staten har blant mye annet sentralforvaltningen og universitets- og høyskolesektoren. Det er likevel i de ytre etatene man finner det store antallet statsansatte. De to største virksomhetene i staten er politiet og Forsvaret. I politiet jobber det litt over 17 000 personer og i Forsvaret litt under 16 000. Dette er mannsdominerte virksomheter, men begge har et uttrykt mål om å rekruttere flere kvinner. Veien til politiyrket går gjennom politihøyskolen. Gjennom Forsvaret kan man utdanne seg i en lang rekke yrker, se eksempler på www.forsvaret.no. Universitets- og høyskolesektoren er ikke bare en utdanningsmulighet, men også en betydelig arbeidsplass. Over 30 000 ansatte jobber i sektoren. Dette er en sektor der det kan være vanskelig å få en fast tilsetting. NSB er også en stor arbeidsgiver i staten, med om lag 11 000 ansatte. Veien til en jobb i NSB går først og fremst gjennom Norsk jernbaneskole.

Jobb i et sykehus

Sykehusene er en tredje, betydelig del av offentlig sektor, også de med et utall av ulike jobbvalg, men der pleie og omsorg er det absolutt største. Alt i alt jobber det om lag 113 000 personer i sykehusene. Den klart største gruppen er sykepleiere, med totalt 35 000 årsverk. Siden mange av dem jobber deltid, er det betydelig flere ansatte i sykehusene. Deltid er en av ulempene med å velge en karriere i helsevesenet. Selv om både arbeidsgiverne og fagforeningene er enige om å redusere omfanget av deltid, vil det nok ta lang tid før heltid er det normale i helsevesenet.

Lærling i offentlig sektor

Tradisjonelt har ikke offentlig sektor vært flinke på å ta inn lærlinger. Det har imidlertid endret seg de siste årene. Siden nær sagt alle grupper fagarbeidere jobber i offentlig sektor, tas det inn lærlinger på en rekke områder, blant annet i kommunene. Den største gruppen fagarbeidere er innen helse- og oppvekstfag. Hele 14,5 prosent av de som begynte på VG1 i 2017 er i dette utdanningsprogrammet, som dermed er det største etter studiespesialisering, i følge SSB.

Fordelene

I motsetning til privat sektor er åtte av ti ansatte i det offentlige medlem i en fagforening. Fagforeningenes sterke posisjon gjør at de ansatte praktisk talt alltid har en tillitsvalgt i ryggen. Det gir bedre stillingsvern, sjansen for å bli usaklig oppsagt er mindre, en god og solid tariffavtale som sikrer den enkelte rett til permisjoner av ulike slag, forutsigbar lønn, kompensasjon for ubekvem arbeidstid, og så videre. I tillegg har de offentlig ansatte en god pensjonsordning, som gir dem ikke bare alderspensjon, men også uførepensjon, pensjon til etterlatte og en rekke andre goder.