Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Mange av dere lurer på hva dere skal jobbe med når dere kommer ut i arbeidslivet. Det er mange valg som skal tas. En del av yrkene i fremtiden har vi ennå ikke sett konturene av. Andre vil sakte, men sikkert forsvinne. Likevel, det som er helt sikkert, er at mange av fremtidens yrker vil finnes i kommunesektoren, altså i kommunene og fylkeskommunene. Vi bor alle i en kommune. Her vokser barn opp, her lever folk sine liv, og det er i kommunen vi til slutt kanskje trenger omsorg og pleie. Kommunen planlegger hvor det skal bygges boliger, og hvordan næringslivet skal utvikles best mulig. Derfor er sannsynligheten stor for at kommune eller fylkeskommune har behov for akkurat din kompetanse.

Kommunen er en arbeidsplass med enormt mange muligheter. Å jobbe i norske kommuner betyr at du har en jobb med mening, med ansvar, og at du betyr noe for mange rundt deg. I kommunen er det mange som jobber med barn, ungdom eller eldre, men variasjonen i yrker og muligheter er større enn det. Det finnes omkring 250 forskjellige yrkestitler for kommunalt ansatte. Ikke alle tenker på at det for eksempel også jobber advokater, leger, brannmenn, gartnere, revisorer, ingeniører og arkitekter i kommunene.

Sikker jobb for fremtiden

De to helt klart største sektorene i kommunene er helse og omsorg og oppvekst, der vi blant annet finner barnehager og skoler. De siste beregningene til Statistisk sentralbyrå viser at det både på kort og lang sikt vil være behov for et økende antall sykepleiere og helsefagarbeidere, i tillegg til lærere i grunnskolen.

I Norge venter vi at antall mennesker over 67 år vil dobles fra drøyt 500 000 i dag til 1,5 millioner i løpet av de neste 40 årene. Denne utviklingen i befolkningens sammensetning og alder bør bety mye for hvilke valg dagens studenter tar når dere skal starte en karriere i arbeidslivet. Både demografisk og teknologisk endring vil skape et stort antall nye jobb- og karrieremuligheter. Også i kommuner og fylkeskommuner.

Jobb med teknologi og mennesker

Digitaliseringen griper inn i alle deler av vårt samfunns- og arbeidsliv, og vil gjøre det mulig å løse oppgaver og tjenester på nye måter. Denne utviklingen får betydning for hvilken kompetanse det er behov for fremover. Mange flere kommer til å arbeide i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi.

For at kommunene skal utvikle og levere tjenenester til oss alle i årene framover, vil det være behov for å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på. Og kommunene er innovative! De er allerede i full gang med dette arbeidet. De finner stadig nye måter å samarbeide, eller løse oppgaver på. I dette arbeidet vil det være behov for både relasjonell og teknisk kompetanse. 
Det foregår en rivende digital utvikling innen både helse og omsorg med utvikling og testing av velferdsteknologiske løsninger som skal gjøre hverdagen lettere for brukerne og ansatte. I oppvekstsektoren er de i gang med en storstilt satsning for å utvklige en digital skolehverdag.

Best på arbeidsglede

Kommunesektoren er den sektoren i landet der de ansatte opplever den høyeste arbeidsgleden, ifølge Ennovas Global Employee and Leadership In­dex. Medarbeidernes arbeidsglede er her definert som summen av motivasjon og tilfredshet. Kommunen danker ut både staten og det private næringslivet. Mange sier det er fordi de opplever jobben som meningsfull.  

Så, om du ønsker deg en meningsfull jobb hvor du får brukt din kompetanse, mulighetene til utvikling er stor, og du kan velge mellom et stort antall spennende yrker: Da er du velkommen til kommunesektoren!