Bjørn Ove Seland Thue er en drivkraft bak denne måten å lære på. Elevene kaller han bare «Lektor Thue». Læringsplattformen som Thue har utviklet startet han nærmest som et hobbyprosjekt ved siden av jobben som lærer i 2011. I dag har han sluttet i jobben som lærer og utvikler læringsplattformen på heltid. Plattformen som har fått navnet Campus Inkrement, består nå av mer enn 12 000 videosnutter der Lektor Thue og andre lærere forklarer matematikk for elever fra 5. trinn i grunnskolen til og med grunnskolen.

- Den pedagogiske tanken bak omvendt undervisning er å flytte teoriundervisningen hjem slik at tiden på skolen blir frigjort til undervisningsformer der elevene kan være mer delaktige, sier Lektor Thue. 

Populært

Det er ingen tvil om at dette har blitt et veldig populært tilbud. Da han startet opp i 2011 var tilbudet kun rettet mot de elevene han selv underviste på Møglestu videregående skole i Lillesand. I 2014 hadde han mer enn 16 000 elever og i dag er dette tallet mangedoblet med elever over hele landet.

Mer enn 2000 lærere er også registrerte brukere av Campus og bruker tjenesten aktivt i sin matematikkundervisning.

Lekser står fortsatt sentralt

Leksenes plass i undervisningen har vært sentral for Lektor Thue helt siden starten på Campus. Særlig matematikklekser ble tradisjonelt gitt i form av oppgaver som eleven skulle løse hjemme. Da satt eleven alene uten hjelp, om de ikke hadde foreldre som var svært gode i matematikk. Undersøkelser tydet på at opptil 50 prosent av lærere heller ikke fulgte opp leksene, noe som gjorde at de føltes enda mer meningsløse. Med omvendt undervisning snus hele modellen siden eleven ser teorien hjemme på video i sitt eget tempo, mens oppgaver løses på skolen når eleven kan få hjelp.

- Mange tror at omvendt undervisning består av teknologi og video, men det er feil. Omvendt undervisning handler om å bruke tiden hjemme og på skolen optimalt. De aller fleste av oss lærer best når vi kan være aktive i læringsprosessen og aller helst i en sosial kontekst. Omvendt undervisning er en metode som gjør akkurat det mulig, forklarer lektoren.

Tradisjonell kontra utradisjonell undervisning

I tradisjonell undervisning er læreren den aktive og eleven den passive, og da får ikke elevene utnyttet potensialet sitt fullt ut.

- Jeg tror at noe av grunnen til at omvendt undervisning fungerer så godt er at vi har plassert eleven i sentrum og læreren noe på siden. Da er det eleven som styrer hele undervisningsløpet hjemme og når elevene er på skolen er de aktive hele tiden, sier Thue.