Av Hege Tollerud, CEO, Oslo Edtech Cluster

Oslo Edtech Cluster er et nasjonalt nettverk som samler aktører som jobber med læringsteknologi, og tilrettelegger for de beste vilkårene for vekst for den norske næringen - nasjonalt og internasjonalt.

Klyngen ble opprettet i 2015 og har nå over 60 medlemmer som representerer alle områder innen teknologi for bedre læring, for alle. Ambisjonen er å stimulere til bedre læringsprosesser gjennom å støtte utvikling og spredning av læringsteknologi i verdensklasse. Vi har truffet mange av dere på en rekke arenaer og vi har jobbet masse med å bygge relasjoner som er nyttige for den norske edtech-næringen og som bidrar til synlighet for de mange gode løsningene som utvikles her.

Det globale bildet

Edtech-markedet globalt er anslått å vokse 17 prosent årlig frem til 252 milliarder amerikanske dollar i 2020. Investeringer i edtech-selskaper eller løsninger har i 2018 nådd seks milliarder amerikanske dollar. Det aller meste i Kina. Norden tiltrakk i fjor 18 prosent av alle investeringer i edtech i Europa, og er regionen med høyest investeringsvekst, i følge venturekapitalfondet Brighteye.

For oss i Norge er det viktig å henge med på det som skjer internasjonalt, og Oslo Edtech Cluster jobber mye med internasjonale samarbeid. På The Edtech Day under Oslo Innovation Week i september, hadde vi invitert eksperter og aktører innen edtech fra hele verden for å nettopp diskutere det globale bildet. Hva rører seg?

Sentralt når utviklingen innen digital læring diskuteres er begreper som skybasert, kunstig intelligens, mobil, big data, sosial og personalisert. Tilgjengelighet dukker også stadig opp, i forhold til hvordan digitale verktøy kan demokratisere og gjøre god læring mer tilgjengelig for alle – noe vi hørte både fra Redd Barnas nye edtech team og fra en skole i Peru.

I Finland snakker man om skolen som innovasjonsplattform, utifra en modell basert på at lærerne er ekspertene som må involveres i utvikling av ny læringsteknologi – de vet hva det er behov for, hva som virker og hva som i størst grad har innvirkning på deres hverdag i skolen.

Holon IQ fra Australia jobber med å analysere markedet for læring og utdanning, for å kunne forutsi og planlegge for fremtidens lærings- og arbeidsmønster. De har skissert noen scenarier for hva som vil drive måten vi lærer og organiserer utdanning på frem mot 2030. De fem hovedkategoriene de har definert er Education as Ususal, Regional Rising, Global Giants, Peer to Peer og Robo Revolution. Hvilke av disse som vil dominere vil variere fra region til region, og det vil være ulike kombinasjoner.

Norges posisjon

Navitas, også fra Australia, fokuserer mye på samarbeid innen næringen, regionalt og globalt. Oslo Edtech Cluster har en aktiv rolle i dette edtech-miljøet, og Navitas er imponerte over det arbeidet som legges ned i å tilrettelegge for få det til å fungere både i Norge og Norden. Klyngen ønsker å bidra til å styrke markedsposisjonen for de norske leverandørene nasjonalt og internasjonalt, og utløse potensialet for vekst på flere områder. Norske selskaper har godt over 200 millioner brukere i hele verden. Her hjemme forventer vi at nyetableringer vil komme i stigende takt med en økende etterspørsel etter digitale læringsverktøy gjennom forhold som fagfornyelsen i 2020, og økte krav til kompetanseheving i næringslivet.

Et velfungerende marked forutsetter godt samspill mellom de ulike aktørene. Oslo Edtech Cluster er klare for å forsterke samarbeidet ytterligere, internt i næringen, og med brukersiden og andre aktører som er sentrale for en god utvikling – som FoU, etablert næringsliv, investorer og andre finansieringsmiljøer. Klyngen ønsker fremover å arbeide strukturert sammen med flere kommuner og andre brukermiljøer for å tilrettelegge for testarenaer for utprøving og validering av nye produkter og tjenester. Dette er helt nødvendig for utvikling av behovs- og brukerstyrte produkter.

Nå er det SETT på Lillestrøm – Oslo Edtech Cluster har en stand der vi gjerne slår av en prat. Vi står for innhold i to masterclasses, er med som vertskap på den digitale lekeplassen TechSpire og inviterer til en uformell samling etter messens første dag.

Og så ser vi frem til 2019, som starter stort, når Oslo Edtech Cluster igjen koordinerer en felles norsk innsats med The Norwegian Classroom på BETT 2019 –  det gleder vi oss til!