Av Eli Kristine Korsmo, Utdanningsforbundet

All forskning viser at læreren er skolens viktigste ressurs, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge. Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser.

– Derfor står Utdanningsforbundet, elever gjennom Elevorganisasjonen og foreldre gjennom FUG sammen om å kreve en lovfestet minimumsnorm for lærertetthet på skolenivå, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, som organiserer 170 000 lærere fra hele utdanningsløpet.

I en undersøkelse, som nå offentliggjøres for første gang, svarer et flertall av lærere i grunnskolen at klassestørrelse er viktig både når det gjelder å føle seg trygg, å bli sett og for å skape et godt læringsmiljø. Lærerne mener også det er lettere å oppdage mobbing i mindre klasser.

– Grunnen til at vi trenger en minstenorm for lærertetthet, er at politikere på kommunenivå i mange år har nedprioritert skole på en måte som svekker elevenes rett til et likeverdig skoletilbud. Noen kommunepolitikere har prioritert utdanning, men mange har ikke gjort det, forklarer Handal.

Utdanningsforbundet mener det skal være:

  • Maksimalt 15 elevtimer per lærertime på 1.-4. trinn
  • Maksimalt 20 elevtimer per lærertime på 5.-10. trinn
  • Maksimalt 24 elevtimer per lærertime i studieforberedende program i videregående opplæring
  • Maksimalt 12 elevtimer per lærertime i yrkesfaglige program i videregående opplæring

– I norske skoler har alle elever rett på likeverdig opplæring. En nødvendig, om enn ikke tilstrekkelig, forutsetning for å nå dette målet er at alle skoler har et minimum av lærerressurser som står i forhold til elevtallet, mener Handal.

Fakta

Respons har på oppdrag fra Utdanningsforbundet spurt lærere i grunnskolen om deres erfaringer med hvordan klassestørrelse virker inn på ulike aspekter ved elevenes læring og miljø.

  • Nesten 9 av 10 lærere på landsbasis er helt uenige eller delvis uenige i at klassestørrelsen ikke er viktig for deres mulighet til å etablere en god og nær relasjon til alle elevene sine.
  • 9 av 10 lærere er helt uenig eller delvis uenig i at klassestørrelse ikke er viktig for elevenes læringsmiljø.
  • Flere enn 8 av 10 lærere er helt uenig eller delvis uenig i at klassestørrelse ikke er viktig for elevenes følelse av trygghet i hverdagen.
  • Flertallet av lærerne er helt enige i at utfra deres erfaring er det lettere å skape engasjement og motivasjon blant elevene i mindre klasser enn store.
  • Et stort flertall av lærerne er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å gi alle elevene opplevelsen av å bli sett i store klasser.

Respondenter: Vi fikk inn 819 svar.