FAKTA

Omvendt undervisning er en undervisningsform for blandet læring hvor elevene eller studentene ser videoforelesninger på nett (oftest hjemme) og bruker tiden på lærestedet til å oppgaveløsning og gruppearbeid. Denne undervisningsformen snur opp ned på det som tradisjonelt har vært undervisning/forelesninger og hva som er lekser/oppgaveløsning. Målet er å frigjøre lærernes tid fra enveiskommunikasjon til personlig veiledning. Dessuten gir det elevene og studentene mulighet til følge undervisning tilpasset eget nivå og i eget tempo. Omvendt undervisning er norsk oversettelse for det engelske begrepet «flipped classroom» eller mer generelle «flip teaching».

– Hovedgevinsten ved bruk av omvendt undervisning er mer tid til samhandling med elevene, sier Kristoffer Aas, undervisningsinspektør ved Revetal ungdomsskole.

Omvendt undervisning (OU) eller «Flipped Classroom» er en metodikk som har blitt kjent gjennom arbeidet til amerikanerne Aaron Sams og Jonathan Bergmann. Grunnideen er at videoer erstatter store deler av den tiden som før ble brukt til forelesninger. På den måten frigjøres tid til oppgaver og andre aktiviteter. «Forelesningen» blir dermed noe den som skal lære går gjennom på egen hånd, mens tiden i klasserommet i større grad brukes til det som før ble gjort hjemme.

Flere faktorer spilte inn for at matematikkseksjonen ved Revetal ungdomsskole valgte OU som metode i undervisningen, forklarer Aas.

– Lærerne hos oss benytter den til innføring av nye emner, eller som erstatning for tavlegjennomgang av nye tema. Dette frigjør tid i klasserommet til mer interaksjon med elevene, spesielt de som trenger det mest.

Åpnet øynene

Våren 2015 leverte Aas en masteroppgave med problemstillingen: Hvordan opplever og utnytter lærere omvendt undervisning som støtte for læring i klasserommet?

– Det var en kvalitativ undersøkelse som åpnet øynene mine for en helhetlig satsing på OU i matematikkfaget. Da Campus Inkrement lagde videoforelesninger inndelt etter samme struktur som Faktor sitt læreverk – som vi hadde fra før – var det derfor noe matematikkseksjonen ved Revetal ungdomsskole ønsket å prøve.

Fullversjonen til Campus tilbyr videoforelesninger og mulighet for kartlegging, underveisvurdering og diskusjonsaktiviteter.
– I tillegg har vi 1:1-dekning med elev-PCer som gjør det enklere å følge opp at alle elevene deltar i diskusjonsaktiviteter, gjennomfører kartlegginger og ser alle planlagte videogjennomganger.

Positiv respons

OU-implementeringen er foreløpig for fersk til at det er foretatt en helhetlig evaluering, men Aas understreker at han «opplever positive tilbakemeldinger fra elevene».

– Også faglærerne er svært positive til fullversjonen som campus tilbyr, og det var lærerne som ønsket at skolen skulle gå for denne helhetsløsningen. De melder også om gode tilbakemeldinger fra foresatte som nå føler det er enklere å følge opp lekser i faget, og hjelp i forkant av prøver og lignende.
 

- Hvilke resultater ser man hos elevene, og hva er målsettingen? 


– Her burde man kanskje utført en randomisert kontrollert studie for å utelukke flest mulige feilkilder, men det har ikke vi hatt mulighet til ennå. Men det jeg kan si er at vi opplever at elever i større grad kommer mer forberedt til timene nå enn tidligere. Dette gjør i tillegg at de får mer utbytte av den påfølgende undervisningen. Ved tradisjonelle lekser så var det færre som hadde gjort det, og vi erfarte også at en del av elevene skrev av hverandre på morgenen. Det er ikke noe problem lenger.