Fylkeskommunen ønsker å tilby en moderne utdanning, med fokus på blant annet digital kompetanse.

Gjennom «Skolebruksplan 4» er det igangsatt et arbeid som skal se på fremtidig skole- og tilbudsstruktur for de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg til strukturendringer, skal planen også belyse hvordan utforming av fremtidige skolebygg kan understøtte skolenes pedagogiske arbeid og organisering av opplæringen.

Fagsjef ved fagenhet for videregående opplæring i Sør- Trøndelag, Anne Elisabeth Djupvik, sier at for å møte framtiden må man se på nye tilnærminger til undervisning og læring, og bygge skoler som støtter framtidig kompetansekrav.

- Det er en rivende utvikling på den teknologiske siden, det stilles større krav til samhandling; både kommunikasjonen og arbeidsformen endrer seg.

Framtidens klasserom

Framtidens klasserom ved Charlottenlund videregående skole er en fremtidsrettet læringsarena som støtter nye undervisningsmetoder og framtidige kompetansekrav hos elevene. Tanken om å bygge en testarena for nye undervisningsformer og ny teknologi ble initiert av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik.

- Klasserommet skaper et engasjerende læringsmiljø som vil rydde vei for nye måter å undervise på, forteller prosjektleder ved fagenhet for videregående opplæring i Sør- Trøndelag Frode Kyrkjebø. 

- Gjennom fokus på utprøving av ny teknologi, det fysiske klasserommet, pedagogikk og forsking og informasjon, er målet at framtidens klasserom skal være en forsøksarena som gir erfaringer som fylkeskommunene kan ta med seg i arbeidet med skolebruksplan 4.

Klasserommet er ikke innredet som et vanlig klasserom, og har ingen pulter. Istedenfor er det oppdelt i områder for samarbeid og problembasert læring. Det er bygget et lite spesialtilpasset formidlingsrom der lærer kan gjennomgå dagens problemstilling. Deretter er tanken at elevene kan jobbe i grupper og at lærer fungerer som en fasilitator og veileder.

Teknologien i rommet skal understøtte denne tankegangen, og gi elever muligheter til å samarbeide og bruke nye metoder og teknologi til å løse problemstillinger. Eksempler på teknologi som er tilgjengelig for elevene og lærer er ulike typer nettbrett, 3D-skrivere, GPS sensorer, touchskjermer på veggene for å vise frem arbeidet, apper og programvare med mer. Hele klasserommet styres fra lærer ved hjelp av en iPad.

- Forsking viser at så mye som 18 prosent av variasjonene i elevenes prestasjon kan tillegges det fysiske læringsmiljøet, i framtidens klasserom håper vi at læringsmiljøet bidrar positivt til elevenes læring, forteller en engasjert prosjektleder.

Nettbasert læring

Rådgiver ved fagenhet for videregående opplæring i Sør- Trøndelag, Wenche Rolandsen, forteller videre om nettskolen i fylket.

- Vi har et nettilbud rettet både mot voksenopplæring og elever i videregående skole. Tilbudet til elevene på videregående er blant annet språk som spansk, tysk og fransk nivå III, fag som nesten var utdødd fordi det var få elever som ønsket dette per skole. Med nettilbudet har alle 22 skoler kunnet få dette tilbudet. Nettskolen har helt siden oppstarten hatt fokus på å være nytenkende og fremtidsrettet, med fokus på nye undervisningsmetoder og fleksible løsninger ved bruk av teknologi.

- Som arbeidstaker skal man være i kontinuerlig utvikling, og mye etterutdanning vil i fremtiden skje via nett. Videregående elever vil ha stor nytte av erfaring med nettundervisning. Tilbudet skal være mest mulig fleksibelt og ikke «klasserom på nett», men undervisning som er mest mulig uavhengig av tid og sted. Behov for kommunikasjon og muntlig samhandling kan tilfredsstilles gjennom ulike digitale samhandlingsverktøy. I språkundervisningen er det ukentlige nettmøter mellom nettlærer og enkeltelever eller små grupper med elever. Elevene forteller at de lærer mer muntlig språk på denne måten enn de gjorde i klasserommet.

Ønsker du å vite mer, se www.stfk.no!