Av seniorrådgiver Therese Halvorsen Røst (ph.d.), seniorrådgiver Ann-Helen Odberg og senterleder Ingrid Leversen (ph.d.) ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet/Høgskulen på Vestlandet

På skolen skal elevene utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Samfunnsutviklingen viser tydelig at det er behov for å ta gode valg for egen personlig helse og velvære, men også for natur, miljø og bærekraftig utvikling.

Hvorfor er kroppsøving og mat og helse viktig?

Fagfornyelsen av skolen er nå i gang. Innholdet i fagene skal defineres, og det er positivt at Stortinget har satt fokus på å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen og at det er satt av penger til dette på statsbudsjettet. 

Fagene møter i stor grad de utfordringene som vi ser i samfunnet i dag. På individnivå bidrar fagene til både kunnskap og erfaringer som kan gjøre at elevene etablerer gode vaner. Dette kan gjøre dem i stand til å handle selvstendig og ta gode valg for sine egne liv. Elevmedvirkning er sentralt for å skape personlig engasjement og relevans.

Formålet med fagene

Gjennom kunnskap og ferdigheter i kroppsøving og mat og helse ligger forutsetningen tilstede for et positivt forhold til mat, måltid og bevegelse. Dette vil igjen virke positivt på folkehelsen.

De praktiske og estetiske fagene inkluderer utøvende og praktisk virksomhet, fysisk aktivitet, kroppslig mestring og arbeid med ulike materialer, verktøy og instrumenter. Dette legger grunnlag for varierte arbeidsformer, deltakelse, samarbeid og inkludering. Igjen vil dette kunne bidra til økt sosial og emosjonell kompetanse som er både viktig og relevant i et samfunnsperspektiv. 

Gir støtte og økt engasjement

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet jobber for å skape engasjement og forståelse for fagenes formål i skolen. Det gjøres blant annet gjennom å utvikle didaktisk undervisningsmateriell som skal bidra til økt læreplanforståelse i fagene.

Mat og helse-pakken er et temabasert undervisningsmateriell for 5.-7. trinn, som er ment å være til inspirasjon og hjelp i organisering og gjennomføring av både teoretiske og praktiske økter i faget. “Høytid” er den første i en rekke temabaserte undervisningspakker som vil komme fortløpende. Etter hvert vil mat og helse-pakken bestå av undervisnings- og læringsmateriell for et helt skoleår.

Svommedyktig.no inneholder mange aktiviteter som støtter kompetansemålene for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen. I kroppsøvingsfaget utvikles det også flere gode undervisningsressurser som er ment å være til inspirasjon til valg av aktiviteter, tilpasset opplæring og vurdering i faget.