Av Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL

Det er historisk høy aktivitet og vekst i bygg- og anleggsnæringen. Dette skyldes blant annet befolkningsvekst, at flere ønsker å bo i sentrale strøk, og klimaendringer. Næringen skal bidra til å bygge gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at bedriftene har positive fremtidsutsikter. Aldri tidligere i vår undersøkelse har flere bedrifter svart at de skal ansette. Dette er tegn på at det er forventet fortsatt høy aktivitet. En av de store utfordringene er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere. Mer enn 20 prosent av bedriftene sier de har behov for økt kompetanse innen miljø, energi, BIM og annen digital kompetanse.

En næring i utvikling

Byggenæringen er helt avgjørende for å løse noen av fremtidens største globale utfordringer. I dag står byggesektoren for hele 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Det forskes og arbeides med masse spennende produkter og metoder som vil bidra til å løse klimautfordringene. I fremtiden skal vi bygge så miljøvennlig at vi stanser klimautslipp. Vi er ikke der helt ennå, og trenger flere unge engasjerte mennesker som ønsker å bli med på denne reisen og utviklingen. Hvor og hvordan vi bygger er avgjørende for å unngå at hus blir ødelagt av naturkatastrofer. Vi jobber også med løsninger som bidrar til at flyktninger fra krig og terror kan bygge opp livene sine raskere. Da trenger de et sted å bo.

Næringen er i spennende utvikling, både teknologisk og digitalt. For eksempel er BIM-teknologi, der bygg prosjekteres i 3D før de bygges, i rivende utvikling. VR, droner, 3D, automatisering og roboter har blitt en like viktig del av hverdagen som hammer og sag. Det er et stort behov for folk som behersker den teknologiske utviklingen.

Behov for nye medarbeidere

Ifølge forskning vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent per år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for cirka 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt cirka 10 000 nye medarbeidere hvert år.

BNL anslår behovet til å fordele seg på cirka 8 500 fagarbeidere og håndverkere, og cirka 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskole-ingeniører. 1. april er det søknadsfrist til høyere utdanning. Mulighetene er mange og fremtiden er trygg for de som velger en karriere i bygg- og anleggsnæringen.