Av Trond Dahl Hansen, administrerende direktør i Medtek Norge

Vi som er involvert i helse- og omsorg i Norge står overfor store forandringer som vil kreve evne og vilje til omstilling. Roller vil bli endret og ansvar fordelt på nye og uvante måter. Ny teknologi vil være en av de viktigste årsakene til nye roller for helse- og omsorgspersonell.

IKT spiller en nøkkelrolle i å skape pasientens helsetjeneste, og en forutsetning for å lykkes med dette er å bruke IKT mer helhetlig og effektivt enn i dag, sa helse- og omsorgsminister Høie tidligere i år.

Innovasjon innen medisinsk teknologi løftes frem som et annet viktig område. Vi synes det er positivt at ministeren fremhever at kommuner og sykehus henger sammen når vi skal fornye og forbedre tjenestene. At ledere i helseforetak og i kommuner får et konkret ansvar for dette, oppfatter vi som et viktig steg i riktig retning. Her må samarbeid i mye større utstrekning til!

Nå satses det på digitalisering og utvikling fra myndighetenes side, og Direktoratet for e-helse ble en realitet 1. januar 2016. Fra å ha vært en avdeling i Helsedirektoratet har satsningen blitt løftet ut til et eget direktorat. Det er bra fordi det er en rivende utvikling innen medisinsk teknologi og IKT som må komme brukerne og helsepersonell til gode. Dette må direktoratet legge klare føringer for.

 

Velferdsteknologi

VELFERDSTEKNOLOGI: Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi har en dokumentert effekt på kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgssektoren.

 

Velferdsteknologi en del av løsningen

Politikere og myndigheter har et spesielt fokus på velferdsteknologiske løsninger med vekt på avstandsoppfølging av kronikere og sensorteknologi i boliger. Markedet for velferdsteknologi vil øke betydelig i årene fremover forutsatt at kommunene kommer over fra pilotfasen til reell etterspørsel, og at myndigheten gir insentiver for næringsutvikling.

Målet vi ønsker å oppnå ved bruk av velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag, både for brukere, pårørende og helsepersonell.

Utviklingen av gode innovative produkter innen helse- og omsorgsektoren har kommet langt også i Norge. Innovative produkter og løsninger innen velferdsteknologi har en dokumentert effekt på kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgssektoren.

Betydelig kompetansebehov

Det er et stadig større behov for kvalifisert personell i pleie- og omsorgssektoren. I dette ligger også behovet for økt teknologikunnskap. Et nødvendig kunnskapsløft vil bidra til ytterligere press på lønnsutgiftene. Lønn er allerede den største utgiftsposten i pleie- og omsorgsbudsjettene.

Medtek Norge mener en del av løsningen på de mange fremtidige utfordringene i sektoren ligger i satsning på ny teknologi, innovative produkter og prosesser, som bidrar til at oppgaver løses bedre og mer effektivt.