Skip to main content
Home » Edtech » Edtech – hva skal til for å lykkes?
næringsliv

Edtech – hva skal til for å lykkes?

Folk i møte
Folk i møte
Samarbeid i alle ledd er helt avgjørende for å lykkes med edtech. Foto: Markus Spiske

Hva vil det egentlig si å lykkes når vi snakker om edtech? Oslo Edtech Cluster har som mål å hjelpe leverandørene av norsk læringsteknologi å vokse. For en næring som skal leve av å utvikle og levere gode produkter og tjenester, må forutsetningen for å lykkes være å treffe de behovene som eksisterer blant brukerne, og bidra til å øke alle muligheter for bedre læring. Og undervisning. Og organisering av læringshverdagen.

Dette krever samarbeid i alle ledd, ikke bare mellom aktørene direkte involvert i næringen. Leverandører og utviklere er totalt avhengige av samspill med brukere for å utvikle gode produkter som det er behov for, og som bidrar til å øke læringsutbyttet.

Testing, validering og dokumentasjon

Og hvordan beviser man så at man treffer? Det pågår stadig debatt om testing og forskning på effekt og utbytte, og evidens etterspørres hele veien. På et såpass ungt felt som læringsteknologi er det ikke overveldende mye dokumentasjon som eksisterer. Men det skjer mye her, i mange leire. Og i edtech-næringen vil vi gjerne demonstrere at bruk av læringsteknologi fungerer. Og hvordan. Eventuelt finne feil som oppstår underveis.

Oslo Edtech Cluster har i flere år jobbet med å stimulere til mer aktivitet innen forskningsbasert utvikling. Et eksempel er et FORREGION-prosjekt i regi av Regionale Forskningsfond Hovedstaden, som klyngen har deltatt i siden 2017. Her har vi jobbet systematisk med mange av medlemsbedriftene for å få i gang prosjekter der selskapene sammen med forskningsmiljøer og bruker-grupper kan utvikle læringsteknologi, og dokumentere prosesser og virkning i fellesskap.

I 2017 og 2018 har klyngen delt ut FORREGION-midler til seks forprosjekter som følges opp tett, i tillegg til å gjennomføre kompetansemeklingsmøter og nettverkssamlinger med info om og hjelp med utlysninger, søknader, samarbeidspartnere.

Et eksempel på et større prosjekt som flere av medlemmene i Oslo Edtech Cluster er med på, er «Chatbots for loyalty». Prosjektet ledes av SINTEF, og et av områdene det forskes på er bruk av chatbots i utdanningen for å øke gjennomføringsevne og hindre frafall blant studenter.

Oslo Edtech Cluster er samtidig i ferd med å utvikle et konsept for testing og validering som vi jobber tett med Osloskolen for å få lansert. Dette satser vi på å kunne utvide til flere kommuner og regioner så snart som mulig. Et nordisk samarbeid innen testing er også på trappene, som vil settes formelt i gang med en felles workshop i forbindelse med The Edtech Day under Oslo Innovation Week i september.

Hege Tollerud, daglig leder i Oslo Edtech Cluster og forfatter av artikkelen

Politikk

Samtidig med at det i høyt tempo utvikles ny læringsteknologi er det også utvikling på politisk plan, ikke minst med Fagfornyelsen 2020. Da forslag til revidert Nasjonalbudsjett ble lagt frem i midten av mai, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner:

– Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i skolen. Skal vi nå målene om at elevene skal lære mer og bedre, må skolen ha læremidler som er tilpasset de nye læreplanene. Regjeringen foreslår derfor å bruke rundt 74 millioner kroner for å sikre en raskere utvikling av læremidler og innkjøp av digitale læremidler.

Oslo Edtech Cluster har ikke den politiske agendaen som høyeste prioritet, men for en klynge der en stor del av medlemmene har det offentlige som sine kunder og brukere er politikken i aller høyeste grad viktig. Vi er glade for at andre aktører gjør en strålende innsats for å påvirke rammevilkår og andre politiske prosesser som påvirker edtechnæringens vilkår for vekst. Samarbeidet med IKT-Norge om dette felles målet har vært godt i alle årene siden bransjeorganisasjonen var med å opprette klyngen i 2015. I 2019 har vi valgt å knytte oss noe tettere sammen som aktører enn det vi har vært, da dette kjennes viktig og riktig opp mot Fagfornyelsen 2020.

Internasjonalisering

Høsten 2019 blir også viktig for Oslo Edtech Cluster for å styrke samarbeidet og posisjonen i både det norske og det internasjonale edtech-landskapet ytterligere. Vi skal fortsette å ha en aktiv rolle i videreutviklingen av innovasjonssystemene gjennom nettverkene og relasjonene som er bygget så langt, og vi vil arbeide med å sette disse samarbeidene inn i system som fører til gode innovasjons- og utviklingsprosjekter, økt kompetanse og modenhet hos selskapene for å skalere sine løsninger. Dette vil skape verdi for den norske edtech-næringen, og bidra til vekst og økt nasjonal og internasjonal attraktivitet.

Og vi vil at Norge ikke bare skal være verdens beste på å tilby og levere god læringsteknologi. Vi vil også at Norge skal være best i verden på god bruk av smarte løsninger som bidrar til økt kreativitet, kritisk sans og evne til å samarbeide. Det klarer vi sammen med alle dere som hver dag jobber med læring på den ene eller andre måten!

Av Hege Tollerud, daglig leder, Oslo Edtech Cluster

Next article