Skip to main content
Home » Edtech » Fagfornyelsen: Fra læreplanutvikling til ny praksis
fagfornyelsen

Fagfornyelsen: Fra læreplanutvikling til ny praksis

Foto: Unsplash

I fagfornyelsen er det er et mål at elevene skal utvikle den brede kompetansen som framtidas arbeids- og samfunnsliv vil ha behov for. Digital kompetanse er en naturlig del av denne brede kompetansen.

Det handler ikke bare om den enkelte elevs grunnleggende digitale ferdigheter, men også hvordan teknologien kan fremme sosiale og kreative læreprosesser i skolen. Det helhetlige utdanningsløpet vektlegges i fagfornyelsen med gode sammenhenger både til barnehagens lekende og utforskende tilnærming til læring, og til arbeidslivets vektlegging av innovasjon og samskaping. Den aktive, kritiske og kreative eleven vil være en ressurs for det endringsarbeidet som nå skal i gang i Skole-Norge!

En jobb for profesjonsfellesskapet

Elever og profesjonsfelleskap i og på tvers av skolene må drøfte hva de nye læreplanene betyr for dem, og de må prøve ut ny og digital praksis på en utforskende og kreativ måte. Skoleeiere, skoleledere og lærere har, ut i fra sine ulike roller, et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. Nytt læreplanverk med overordnede kompetansemål som legger til rette for profesjonelt skjønn, vil kreve at lærerne drøfter og planlegger lokalt for hvordan eleven skal utvikle sin kompetanse i løpet av de to-tre årene som kompetansemålene gjelder for. Hvilket innhold og arbeidsformer som et undervisningsopplegg da må inneholde, er det opp til lærerne å avgjøre, men det er et stort ansvar for kommunene å sørge for at dette ikke blir noe den enkelte lærer blir sittende med alene. Det vil være umulig. Dette er en jobb for profesjonsfellesskapet der lederne er aktivt med og vurderer hva som skal til for å innlemme teknologien som et element i pedagogiske og didaktiske drøftinger.

Må utnytte fordelene

De tre tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling er et nytt grep i fagfornyelsen. Dette er temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer som fordrer innovativ praksis. Gjennom å bringe inn fagkunnskap fra ulike fag for å forstå behovet, og bruke kreative og samarbeidende arbeidsformer, kan elevene utvikle sin evne til å finne nye løsninger. Teknologien er en selvsagt mulighet i arbeidet med å finne de nye løsningene. Men for å utnytte mulighetene, må elever og lærere også kjenne til utfordringene teknologien kan gi. Teknologien må naturlig tas i bruk i en hver planleggings- og læringsprosess i skolen, både for elever og lærere. Ikke minst kan teknologien bidra til å endre vurderingssystemet slik at man kan vurdere flere kompetanser enn i dag, og legge til rette for en formativ vurderingspraksis hvor den brede kompetansen også vektlegges. Skolene må utnytte fordelene som teknologien gir, og kommunene må sørge for at skolene har gode vilkår for en digital praksis. Da får vi læring for framtida!

Av Marianne Lindheim

avatar

Marianne Lindheim

Spesialrådgiver, avdeling INT Utdanning, KS

Next article