Home » Fremtidens skole » Prioriterer vi fremtiden vår nå?
Fremtidens skole

Prioriterer vi fremtiden vår nå?

Stig Johannessen, Forfatter av artikkel og forbundsleder i Skolelederforbundet. Foto: Skolelederforbundet

Fra et skolelederperspektiv vil fremtidens skole bli preget av flere sentrale trender og utviklingsområder. Formålsparagrafen reflekterer verdier som forener Norge som samfunn, danner fundament for demokratiet og veileder oss gjennom kompleksiteter i nåtiden og ukjente utfordringer i fremtiden.

Skolens kjernevirksomhet hviler på disse verdiene, og det er avgjørende å fylle dem med mening for hver elev. Skolen og lærernes interaksjoner med elever og hjem må preges av disse verdiene, med elevens beste som grunnleggende hensyn. Skolefellesskapet krever profesjonelt skjønn for å håndtere spenninger mellom ulike interesser og synspunkter, og sikre at hver enkelt elev ivaretas på best mulig måte.

Skolen skal bidra til å inspirere lærelyst, mestring og motivasjon. I lys av ny opplæringslov, overordnet del og de nye læreplanene, må vi ivareta og utvikle en rekke områder for å skape et godt og trygt skole- og læringsmiljø.

Livslang læring, mangfold og god skolekultur

Skolen må være en pådriver for en kultur som fremmer livslang læring, ikke bare for elever, men også for lærere og øvrig personale. Det innebærer å legge til rette for etterutdanning, workshops og andre læringsmuligheter som holder personalet oppdatert på de nyeste pedagogiske metodene og relevant forskning. Det blir avgjørende å skape profesjonsfellesskap der god praksis deles i og mellom organisasjonene.

Skolen må aktivt innlemme globale perspektiver og fremme kulturelt mangfold i undervisningen. Det bør inkludere internasjonale samarbeidsprosjekter, utvekslingsprogrammer og undervisning som reflekterer mangfoldet i samfunnet.

Skoleledere har en viktig rolle i å fremme en skolekultur som tar hensyn til elevenes emosjonelle velvære. Det kan inkludere implementering av programmer for sosial og emosjonell læring, samt ressurser for å støtte både elever og ansatte mentalt og følelsesmessig.

Fremtidens skole bør legge vekt på individuell tilpasning av undervisningen for å møte elevers ulike læringsstiler og behov. Skoleledere spiller en sentral rolle i å utvikle fleksible undervisningsmetoder og bistå lærere med å tilpasse seg varierte læringsbehov.

Variert og nytenkende undervisning

Fremtidens skole bør oppmuntre til tverrfaglig læring og samarbeid på tvers av tradisjonelle fagområder, slik læreplanverket legger opp til. Skolen må legge til rette for prosjektbasert læring, temaundervisning, og partnerskap med eksterne organisasjoner for å gi elevene en bred og helhetlig forståelse av kunnskap.

Skolen må fremme variert undervisning som legger vekt på kritisk tenkning, problemløsning og kreativitet. Dette kan innebære å utfordre det ordinære, og utvikle opplærings- og undervisningsmodeller der vurdering har en annen innretning enn den vi bruker i dag. En læringskultur der feil og erfaringer betraktes som viktige deler av læringsprosessen. Skolen må sørge for å gi elevene de ferdighetene vi ser etter hos arbeidstakere.

Fremtidens skole vil være sterkt preget av teknologisk integrasjon. Dette innebærer bruk av digitale verktøy, kunstig intelligens og virtuelle læringsmiljøer. Gjennom gode kompetansetiltak må skolen sikre kvalifisert bruk av de teknologiske hjelpemidlene. Vi må ha endringsvilje, og sørge for at lærere og elever har tilgang til de nødvendige ressursene for å optimalisere læringen.

Barn og unge er vår viktigste ressurs

Skoleledere er som ledere ambisiøse, og søker sammen med resten av personalet å utvikle skolen basert på de ulike rammene. Vi vil prioritere et godt og trygt skolemiljø og hindre frafall for vår viktigste ressurs – våre barn og unge.

Dette arbeidet er ressurskrevende, og rektorer blir stadig presset til å kutte i tjenester som er nødvendige, men ikke lovpålagte. Politiske satsninger blir ofte symbolske, og søknads- og rapporteringsprosesser stjeler verdifull tid. Kutt i opplæringsbudsjettet kan begrense skoletilbudet, spesielt i distriktene, og true yrkesfaglinjer og lærlingplasser. Lokalsamfunn kan rammes, og ansvaret for kuttene dyttes nedover i systemet.

Skoleledere og barnehagestyrere har lenge advart mot budsjettkutt i oppvekst- og utdanningssektoren. Behovet for kompetente lærere er stort, og vi krever at politikere prioriterer fremtidens generasjon. Skal vi lykkes med å utvikle samfunnet, trenger vi politikere som tør å prioritere utdanning!

Av Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet

Neste artikkel