Skip to main content
Home » Fremtidens skole » – Vi trenger flere lærere
Fremtidens skole

– Vi trenger flere lærere

Foto: Unsplash

Nesten en av fem som jobber i den norske skolen i dag er ikke utdannede lærere. Derfor er det så viktig at regjeringen nå vil lovfeste at alle som ansettes som lærere skal ha lærerutdanning, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Læreryrket er meningsfullt og givende. Læreren er blant de viktigste personene i elevenes liv. Alle elever fortjener gode lærere som har lærerutdanning og dermed er utdannet til denne viktige og krevende jobben, sier Steffen Handal. Han leder den største fagforeningen for lærere i Norge, Utdanningsforbundet, som har over 190 000 medlemmer.  

Steffen Handal

Leder i Utdanningsforbundet

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nærmere en av fem lærerårsverk som underviser i skolen, både grunnskole og videregående skole, mangler lærerutdanning. Samtidig faller søkertallene til alle lærerutdanningene, viser tall fra Samordna opptak.

I arbeidet med ny opplæringslov har kravet om at lærere som underviser i norske klasserom skal ha en godkjent lærerutdanning vært det viktigste for Utdanningsforbundet.

– Vi står dessverre midt i en lærerkrise. Det trengs mange flere lærere for at barn og elever skal få et godt og tilrettelagt tilbud. I dag er det for mange uten lærerutdanning som jobber i skolen. Nå skal dette strammes inn, og det er bra. Dette vil gi elevene en bedre skole, sier Steffen Handal.

– Trenden må snus

Handal mener det er viktig at trenden med lave søkertall snus. Han har flere forslag til tiltak som kan gjør at flere får lyst til å søke, fullfører utdanning og ikke minst blir værende i yrket etter endt utdanning. 

– Vi mener at mer og bedre praksis, en mer profesjonsrettet lærerutdanning, en forskriftsfestet veiledningsordning for nyutdannede, mindre arbeidspress og et solid lag rundt lærer og barn/elev er noen viktige tiltak.

– En fantastisk jobb

Selv om jobben som lærer er krevende, veier likevel de positive sidene ved jobben tungt. Flere undersøkelser, blant annet den internasjonale TALIS-undersøkelsen, viser at lærerne trives i jobben sin.

– Når vi lærere skal beskrive hva som gjør at vi liker jobben vår, er det gjerne relasjonene til elevene vi trekker fram. De fantastiske øyeblikkene der du endelig når inn til en elev og har funnet ut hva som motiverer akkurat DEN eleven til læring, sier Handal med et smil.

Men for å knekke den koden trenger du som lærer en lang rekke verktøy. Og det er nettopp derfor det er så viktig at lærerne som underviser i skolen har en lærerutdanning.

En spesialkompetanse

Det er en spesialkompetanse å være lærer. God fagkunnskap er viktig, men en lærer må også ha god kunnskap i hvordan de skal undervise. Noen ønsker for eksempel å bruke ingeniører til matteundervisning, men det er kanskje ikke en så god ide.

– Det hjelper imidlertid lite å bare være god i matte. En lærer må samtidig være god til å undervise for at elevene skal lære. Lærere må ha innsikt i hva elevene skal lære, hvordan de lærer, hva som motiverer og hva som er elevenes behov, forklarer Handal.

Utdanningsforbundet organiserer over 190 000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet.

Les mer på utdanningsforbundet.no

Next article