Home » HMS og arbeidsrett » Hva har støttende ledelse å si for et godt arbeidsmiljø?
Arbeidsmiljø

Hva har støttende ledelse å si for et godt arbeidsmiljø?

Live Bakke Finne, forsker ved STAMI. Foto: Eirik Linder Aspelund, Calias Photo

Arbeidsmiljø har innvirkning på både helse og motivasjon blant ansatte, virksomheter sine resultat og kostnader for samfunnet. Forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forklarer hvilken betydning støttende ledelse har for å bidra til gode arbeidsmiljø.

Prisen Norge må betale for ikke-optimale arbeidsmiljø er svimlende høy: Det koster hele 75 milliarder kroner i året, ifølge en økonomisk analyse fra Oslo Economis. Kostnadene følger av et sammensatt bilde av blant annet økt helsetap, redusert yrkesdeltakelse, økt sykefravær, redusert produktivitet og økte helsetjenestekostnader. Gode arbeidsmiljø kommer altså ikke bare ansatte til gode, men vises også igjen i virksomheters produktivitet og resultat og sparte kostnader for samfunnet.

Forskning på arbeidsmiljø peker på flere faktorer som har innvirkning på ansattes helse, motivasjon og fravær. En av disse er ledelse.

Tall fra STAMI viser at yrkesaktive som opplever et lite støttende lederskap har nesten 50 prosent høyre risiko for legemeldt sykefravær. I 2016 oppga nærmere 10 prosent, det vil si om lag 240 000 sysselsatte, at de opplever lite støttende lederskap i arbeidet sitt.

Live Bakke Finne, forsker ved STAMI, forteller hvorfor støttende ledelse har betydning for arbeidsmiljø:

— Alle arbeidstakere, i alle type jobber, har det vi kaller et psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Dette handler om hvordan arbeidet blir organisert, om innholdet i arbeidsoppgavene og om de sosiale relasjonene på arbeidsplassen. Det å oppleve støtte fra leder er en viktig faktor i dette bildet.

Forskning viser nemlig at støtte fra nærmeste leder kan bidra til at ansatte opplever mindre helseplager som psykiske plager og muskelskjelettplager. Høy grad av lederstøtte kan også gi mer positive følelser hos ansatte, som igjen kan tenkes å påvirke motivasjon og produktivitet.

— Men hva vil støttende ledelse si?

— Støttende ledelse inkluderer å gi støtte på ulike plan: Det handler både om at ansatte har en opplevelse av at nærmeste leder bryr seg og har tid til å lytte, og at ansatte opplever at nærmeste leder bistår med teknisk utstyr, ressurser eller hjelp til å løse oppgaver. Så handler det i tillegg om at leder gir ansatte konkrete tilbakemeldinger på arbeid som utføres.

Bakke Finne påpeker at i det er viktig å utvikle tiltak som tar sikte på å øke støtte fra nærmeste leder i det forebyggende arbeidet på arbeidsplassen. Ledere bør prøve så godt de kan å:

  1. Være tilstede på jobb og signalisere at du bryr deg og ønsker å lytte til dine ansatte.
  2. Gi konkrete og tydelige tilbakemeldinger på arbeid som blir utført og anerkjenn de ansattes prestasjoner på jobb.
  3. Sørge for å behandle de ansatte på en måte som oppfattes rettferdig og upartisk.  
  4. Så langt det er mulig skaffe det utstyret/de ressurser som er nødvendige for å løse arbeidsoppgavene som er forventet av de ansatte.

Av Malene Romestrand, Kommunikasjonsrådgiver, STAMI

Neste artikkel