Skip to main content
Home » Arbeidsliv » Midlertidig stilling i et usikkert jobbmarked
midlertidig stilling

Midlertidig stilling i et usikkert jobbmarked

Foto: Shutterstock

Jobbmarkedet har sett mer stabile tider, og med korona er det mange som kjenner på usikkerhet tilknyttet arbeidsplassen. Hva angår midlertidig stillinger, er reglene de samme som før pandemien.

Midlertidig stilling – juridisk rammeverk

I Norge er hovedregelen at arbeidstakere skal ha fast ansettelse. Dette vil si at arbeidsforholdet ender først når en av partene sier opp arbeidsavtalen. Midlertidig stilling er et unntak fra denne regelen. En midlertidig ansatt innehar en stilling kun innenfor et begrenset tidsrom. Dette tilsvarer for øvrig ikke at de jobber en viss prosentandel – man kan jobbe 10 prosent og fortsatt være fast ansatt.

Midlertidige ansettelser skal kun anvendes dersom arbeidet er av en «midlertidig karakter». Dette er ikke klart definert av loven, men det settes krav til at det tolkes strengt. Midlertidige stillinger svekker arbeidstakers rettigheter samtidig som det gjør det mindre risikofylt for arbeidsgiver. Strenge regler for midlertidig ansettelse har derfor til hensikt å beskytte arbeidstakers rettigheter.

Ulike former for midlertidig ansettelse

Det finnes ulike former for midlertidig ansettelse, men alle har til felles dette kravet om at arbeidet skal være av «midlertidig karakter». Blant tilfellene der midlertidig ansettelse er lov, er følgende:

  • Sesongarbeid
  • Prosjektarbeid
  • Vikariat
  • Praksis
  • Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV
  • Enkelte ansatte i idretten
  • Ekstrahjelp
  • Åremålsstilling
  • Generelt grunnlag

For hver av disse er det egne bestemmelser og begrensninger. Vikariat kan for eksempel vare i maks tre år, mens midlertidig ansatt på generelt grunnlag kan vare i et år på det meste.

Dine rettigheter

Dersom du er ansatt som midlertidig ansatt på generelt grunnlag, er bedriften underlagt karantene i tolv måneder etter endt kontrakt. Dette betyr at de ikke har lov til å ansette en ny ansatt til å utføre samme arbeid i ett år. Bedriften kan også velge å tilby fast ansettelse eller en ny midlertidig kontrakt etter at kontrakten er utløpt.

Det samme gjelder andre stillingstypene der midlertidig stilling er tillatt. Dersom arbeidet utvides seg, og per definisjon ikke lenger er av midlertidig karakter, skal stillingen tilsvare dette. For eksempel ved prosjektarbeid: Hvis en bedrift har flere prosjekter etter hverandre av samme art, skal en prosjektansatt få fast ansettelse. Hva angår vikariater, kan ikke bedriften ansette en ny vikar i samme stilling etter at forrige vikar har fullført sin kontrakt.

I tillegg til dette skal man bli fast ansatt dersom man arbeider i en midlertidig stilling sammenhengende i mer enn fire år. I noen tilfeller, som ved vikariat og midlertidig ansatt på generelt grunnlag, er denne grensen tre år. 

Next article