Skip to main content
Home » Edtech » 8 prinsipper for valg av digitale læremidler
læringsteknologi

8 prinsipper for valg av digitale læremidler

Jente med mac
Jente med mac

Læremidlene blir best når de som faktisk skal bruke dem – elever og lærere – har innflytelse på valg av hvilke midler som skal brukes i skolen.

Derfor har Utdanningsforbundet, landets klart største lærerorganisasjon, laget åtte prinsipper for valg av læremidler. Det vil bidra til å skape gode læringsprosesser, og vil styrke elevenes læring.

1) Valgfrihet og valgmuligheter for lærere

For skoler og lærere må det finnes reell mulighet til å velge og tilpasse læremidler etter den pedagogiske konteksten. All opplæring krever at læreren bruker profesjonelt skjønn for å tilpasse aktivitetene etter behovene til barn, unge og voksne. Det betyr at valg av læremidler ikke kan tas for langt unna klasserommet.

2) Legge til rette for innovasjon og utprøving i arbeidet med å utvikle læremidler

Utviklere av læremidler må ha vilkår og tidsmessige og økonomiske rammer som gjør at de kan utvikle best mulige læremidler for framtidas skole. Lærere og skoleledere må få gode vilkår for å prøve ut og vurdere læremidler, samt til å samarbeide med og gi tilbakemelding til utviklerne.

3) Medvirkning

Lærerprofesjonen må spille en viktig rolle i alle avgjørelser og all politikkutforming knytta til læremidler og læringsplattformer. Avgjørelser på disse områdene har stor påvirkning på lærernes daglige arbeid og muligheten de har for å gjøre en best mulig jobb. Dette prinsippet er like viktig på overordnet nasjonalt nivå som det er i problemstillinger knyttet til det enkelte klasserom. Hvis staten, kommuner og fylkeskommuner, private læremiddelprodusenter og andre tar avgjørelser uten å lytte til behovene til skoler, lærere og elever, vil resultatet bli dårligere læremidler. Elever er primærbrukerne av læremidler, og deres erfaringer og synspunkter er verdifulle når lærere, skoler, kommuner og fylker treffer avgjørelser på dette området.

4) Kritisk vurdering av læremidler

Skoler, lærere, kommuner og fylker er alltid nødt til å vurdere læremidler med et kritisk blikk. Med ny teknologi og nye typer læremidler, som for eksempel adaptive læremidler, blir dette enda viktigere enn før. Et læremiddel er alltid basert på et læringssyn, og et syn på barn og unges læring og utvikling. Lærere og ledere, kommuner og fylker, skal ikke bare vurdere om et læremiddel bidrar til læring innenfor et spesifikt fagområde, men også om læremiddelet er i tråd med det overordnede formålet og verdigrunnlaget for opplæringen. Kritisk vurdering av læremidler krever kompetanse, og tid og rom til å gjøre jobben.

5) Samarbeid mellom de ulike aktørene

Lærerprofesjonen, elevene, kommuner, fylker, staten og læremiddelbransjen har alle en viktig rolle i arbeidet med å sikre gode læremidler i norsk utdanning. Derfor må disse aktørene samarbeide og få til gode prosesser ut fra målet om gi barn, unge og voksne tilgang til best mulige læremidler som er i tråd med formålsparagrafen og læreplanverket.

6) Tilgjengelighet og tilpassing

Alle barn, unge og voksne som deltar i utdanning, må ha likeverdig tilgang til gode og relevante læremidler uavhengig av funksjonsnivå, hvilken kommune eller hvilket fylke de bor i, hvilken skole de sokner til og hva slags fag eller utdanningsprogram de har valgt. De lovfestede rettighetene til nynorskbrukere, samt brukere av samisk og andre nasjonale minoritetsspråk må ivaretas spesielt. Det er myndighetenes overordnede ansvar å sørge for dette.

7) Sikring av sensitive data og eierskap til data som blir generert av læremidler

Nye digitale læremidler kan potensielt generere store mengder data om brukerne. Slike data må lagres sikkert i tråd med lov om personvern, og brukes varsomt på en måte som ivaretar barn og unges interesser. Det er utdanningsinstitusjonene som må eie data som er generert i utdanningsøyemed. Det vil si at private firmaer ikke kan bruke eller selge dataene i kommersiell hensikt.

8) Krav til at tilbyderne av læremidler i skolen driver i tråd med definerte etiske retningslinjer

Ledere, lærere og pedagogisk støttesystem kan ikke akseptere at utdanningsinstitusjoner kjøper inn fra læremiddel-produsenter som gjennom sin virksomhet medvirker til krenkelse av humanitære prinsipper og menneskerettigheter, kriminalitet, korrupsjon eller miljøødeleggelser.

Av Utdanningsforbundet

Next article