Skip to main content
Home » Edtech » Vi kan ikke forby oss frem til god digital kompetanse
læringsteknologi

Vi kan ikke forby oss frem til god digital kompetanse

Stig Johannessen
Stig Johannessen
Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet. Foto: Håkon Eltvik

I Skolelederforbundet er vi teknologioptimister. Digitaliseringen vi ser i skolen bærer uante læringsmuligheter med seg.

Regjeringen har gjennom sin digitaliseringsstrategi for grunnskolen pekt ut retninger for IKT i opplæringen fremover. I sentrum av strategien står elevens læring. Vi mener det er viktig å se digitaliseringen i sammenheng med fagfornyelsen som nå pågår. De fem grunnleggende ferdighetene er forskriftsfestet, og digital kompetanse er en av disse. Digital kompetanse skal altså finnes igjen i alle fagplaner og i alle læringsmål der dette er naturlig.

Forbud – en tvilsom løsning

Et sentralt tema i forbindelse med digitalisering i skolen har vært debatten omkring bruken av mobiltelefon. Mange har tatt til orde for et mobilforbud. Vi har hele veien spurt om det er klokt å nedlegge et forbud mot bruk av ett spesifikt digitalt hjelpemiddel? Et hjelpemiddel som faktisk kan bidra til å nå de ambisiøse målene som settes for opplæringen?

Vi er ikke de eneste som mener at forbudslinjen er tvilsom. For eksempel mener mobbeforsker Ingrid Grimsmo Jørgensen at sletting av såkalte «mobbeapper», som Jodel og Tellonym, ikke vil fungere i lengden fordi det stadig dukker opp nye apper som kan misbrukes. Foreldre som engasjerer seg i barnas digitale liv, og som i samarbeid med skolen lærer barna klok og etisk bruk av digitale verktøy, vil derimot være langt mer effektivt i arbeidet for et bedre oppvekstmiljø.

Mobiltelefonen er i dag ikke lenger bare en telefon. Den er et redskap i driften av deg selv. Mobilbruk kan ha problematiske sider, men den har utvilsomt mange positive også. Skolelederforbundet mener vi vil gjøre våre barn og unge en bjørnetjeneste ved å velge den enkleste løsningen, nemlig et forbud mot bruk i skoletiden.

Trenger håndfaste retningslinjer

Som skoleledere er vi opptatte av å utvikle en strategi og retningslinjer for bruk av digitale hjelpemidler på våre skoler. Det er læreren som skal avgjøre når de ulike digitale hjelpemidlene passer inn i undervisningen. God klasseledelse er avgjørende, og er først mulig når lærere, ledelse og foreldre har drøftet og kommet frem til en felles forståelse av skolens digitale strategi. Barn og unge kan lettere bidra til ønsket utvikling når de digitale retningslinjene er tydelige og håndheves likt av alle voksne på skolen.

En kunnskapsbasert tilnærming til samfunnsutviklingen er et bærende element i fagfornyelsen og den nye overordnede delen av ny læreplan. Dybdelæring er et gjennomgående begrep som skal utvikle denne forståelsen. Forståelse av problematikken, utfordringene og mulighetene er helt avhengig at vi som skole gradvis myndiggjør barn og unge til selv å ta ansvar for eget liv og egen læring. En proaktiv holdning til digitalisering er en selvsagt del av dette arbeidet.

Av Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Next article