Home » Fremtidens skole » Elevaktiv undervisning for fremtidens borgere
Sponset

Tiden der læreren formidlet lærestoffet fra kateteret og elevene bare tok imot, er definitivt forbi. Ifølge den nye læreplanen skal elevene i større grad medvirke i undervisningen. De skal delta, involveres, veiledes og undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev. Hvordan kan lærerne på best mulig måte legge opp en undervisning som samsvarer med kravene i LK20?

Forestill deg en digital verktøykasse som øker motivasjonen, reduserer stress, legger til rette for dybdelæring, og er både trygg og brukervennlig. LearnLab gjør hverdagen for både lærer og elev enklere og fylt med dypere læring.

– Den nye læreplanen vektlegger viktige kompetanser som refleksjon, samarbeid, praktisk utforskning og erfaringsbasert læring. Det er utfordrende å legge opp undervisningen og skoledagen for å favne alt dette, sier Erlend Kobro, fagleder for digital læring i LearnLab.

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet, Sametinget, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, tilbyr LearnLab innovative, digitale ressurser for hele det 13-årige løpet. 450 skoler har allerede kjøpt lisens. Applikasjonene er nettbaserte og fungerer på alle plattformer. LearnLab er det mest kostnadseffektive økosystemet for dybdelæring og formativ vurdering i det norske markedet i dag. Verktøyene finnes på bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

Erlend Kobro

Fagleder for digital læring i LearnLab

– LearnLab er et økosystem, eller et univers, med ulike digitale tjenester for læring. Det inneholder over 1000 ressurser merket med kompetansemål og begreper fra LK20. Vi ønsker å utvide verktøykassen lærere har til å undervise i et variert og relevant miljø. Mange skoler bytter i dag applikasjoner som bryter med GDPR-reguleringer. LearnLab gir skolene full kontroll over egne data, og GDPR er ivaretatt på en sikker måte. Vi ønsker å legge til rette for elevenes evne til å involvere seg, være kreative og jobbe erfaringsbasert gjennom god bruk av digital teknologi, sier Kobro.

Begrepsforståelse

Begrepsforståelse er viktig for at elevene skal kunne involvere seg. Dersom eleven kun har lært seg å gjenta definisjonen på et begrep, vil ikke nødvendigvis eleven ha en forståelse av hva begrepet betyr, eller hvordan det skal anvendes. I Learnlab får du en begrepsbank med visuelle representasjoner (symboler, bilder og videoer) av de 1000 viktigste begrepene i den nye læreplanen. Elevene kan også søke blant over 200 millioner symboler, bilder og videoer der skolene har fulle rettigheter til å benytte ressursene.

Tankekart: LearnLab.

– Vi tilnærmer oss alle fag og all kompetanse via begrepsforståelse. Elevene må være kompetente for å kunne involvere seg, de må være involveringskompetente. Derfor er vi opptatt av å vurdere hvordan elevene anvender begrepene, i stedet for å gjenta definisjonen på summative tester. Dette gjenspeiles i alle våre verktøy, og i alt vårt innhold, sier LearnLabs leder for innhold, Jarl Inge Wærness.

LearnLab har oppgavene lav inngangsterskel, slik at alle elever kan arbeide med de samme oppgavene. Det benyttes åpne spørsmål som ikke har et rett eller et galt svar, men kan være et startpunkt for undring, refleksjon og diskusjon. Et eksempel kan være: «Får vi venner eller må vi skaffe oss venner?» Eller «Kan vi ledes til å gjøre grusomme handlinger?» Etter at elevene har vært med på kollektiv begrepslæring, kan de gå videre med å lage presentasjoner, historier, tankekart, tidslinjer i vår verktøykasse for elevproduksjon.

Bærekraft og demokrati

Wærness forteller at LearnLab har som mål å endre utdanningssystemer over hele verden gjennom å fremme inkludering, livsmestring, bærekraft, demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter. Da er det avgjørende at elevene forstår og arbeider med disse begrepene. Bare da kan elevene selv bidra til arbeidet med å løse morgendagens problemer. Fremtidens demokratiske medborgere trenger en skole der de ser på seg selv som frie og handlende aktører.

Jarl Inge Wærness

LearnLabs leder for innhold

Fremtidens samfunn

– Hvis vi spør toppledere i internasjonale, store selskaper om hvilke egenskaper de ser etter hos ansatte, vil svaret vi får ha endret seg drastisk de siste ti årene. Det har endret seg fra egenskaper som strukturell, planmessig og effektiv til å handle om evner som kreativitet, samarbeid, samskaping, kritisk problemløsing og empati, sier Kobro.

– Oppsummert kan du si at utfordringene i skolen er å øke elevenes motivasjon, få til dybdelæring, gjennomføre vurdering på en formativ måte der elevene involveres i egenvurdering, legge til rette for at elevene er produsenter, ta i bruk digitale verktøy som ikke bryter med GDPR – og kanskje viktigst: utvikle fremtidens kompetanse. Ved bruk av LearnLab kan man huke av på alle disse boksene, oppsummerer Wærness.

Av LearnLab

Neste artikkel