Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Elevaktiv undervisning for fremtidens borgere
Sponset

Tiden der læreren formidlet lærestoffet fra kateteret og elevene bare tok imot, er definitivt forbi. Ifølge den nye læreplanen, skal elevene i større grad medvirke i undervisningen. De skal delta, involveres, veiledes og undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev. Hvordan kan lærerne på best mulig måte legge opp en undervisning som samsvarer med kravene i LK20?

– Den nye læreplanen vektlegger viktige kompetanser som refleksjon, samarbeid, praktisk utforskning og erfaringsbasert læring. Det er utfordrende å legge opp undervisningen og skoledagen for å favne alt dette, sier Erlend Kobro. Han er en av to fagledere for digital læring i LearnLab.

erlend-kobro

Erlend Kobro

Fagleder for digital læring, LearnLab

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet, sametinget og Innovasjon Norge, tilbyr LearnLab innovative, digitale ressurser for barne-, ungdom- og videregående skole. 300 skoler har allerede kjøpt lisens. Applikasjonene er nettbaserte og fungerer på alle plattformer.

– LearnLab er et økosystem, eller et univers, med ulike digitale tjenester for læring. Vi ønsker å utvide verktøykassen lærere har til å gi elevene dybdelæring i et variert og relevant miljø. Verktøyene gir skolene full kontroll over egne data og GDPR er ivaretatt på en sikker måte. Vi ønsker å legge til rette for elevenes evne til å involvere seg, være kreative og jobbe erfaringsbasert gjennom god bruk av digital teknologi, sier Kobro.

Begrepsforståelse

Begrepsforståelse er viktig for at elevene skal kunne involvere seg. Dersom eleven kun har lært seg å gjenta definisjonen på et begrep, vil ikke nødvendigvis eleven ha en forståelse av hva begrepet betyr eller hvordan det skal anvendes.

– Vi tilnærmer oss alle fag og all kompetanse via begrepsforståelse. Elevene må være kompetente for å kunne involvere seg, de må være involveringskompetente. Derfor er vi opptatt av å vurdere hvordan elevene anvender begrepene i stedet for å gjenta definisjonen på summative tester. Dette gjenspeiles i alle våre verktøy, og i alt vårt innhold, sier LearnLabs andre pedagogiske fagleder, Elin Hofstad.

elin-hofstad

Elin Hofstad

Pedagogisk fagleder, LearnLab

I LearnLab har oppgavene lav inngangsterskel, slik at alle elever kan arbeide med de samme oppgavene. Det benyttes åpne spørsmål som ikke har et rett eller et galt svar, men kan være et startpunkt for undring, refleksjon og diskusjon. Et eksempel kan være: «Får vi venner eller må vi skaffe oss venner?» Eller «Kan vi ledes til å gjøre grusomme handlinger?»

Bærekraft og demokrati

Hofstad forteller at de har som mål å endre utdanningssystemer over hele verden gjennom å fremme inkludering, livsmestring, bærekraft, demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter. Da er det helt elementært at elevene forstår disse begrepene.

– Bare da kan elevene selv bidra til arbeidet med å løse morgendagens problemer. Fremtidens demokratiske medborgere trenger en skole der de ser på seg selv som frie og handlende aktører.

Fremtidens samfunn

Hvis man spør toppledere i internasjonale, store selskaper om hvilke egenskaper de ser etter hos ansatte, vil svaret man får ha endret seg drastisk de siste ti årene.

– Det har endret seg fra egenskaper som strukturell, planmessig og effektiv til å handle om evner som kreativitet, samarbeid, samskaping, kritisk problemløsing og empati, sier Kobro.

– Ved bruk av LearnLab, kan man huke av på alle disse boksene, legger Hofstad til.

Av Marte Frimand

Next article