Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge
Sponset

I Rusfri Oppvekst jobber vi for bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom det arbeidet vi gjør er målet at de som jobber med barn og unge i skolene og barnehagene skal få med seg kunnskap og noen verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid.

Det har vært mye fokus på de sårbare barna gjennom covid-19. Og det er fantastisk! Men, det er òg viktig å huske at de sårbare barna har behov for å bli sett også når samfunnet ikke er nedstengt på grunn av pandemi.

Hvem er dere i Rusfri Oppvekst?

Vi i Rusfri Oppvekst er en gjeng ildsjeler som mener at barn og unge er viktig å satse på. Både de som jobber hos oss og våre frivillige tenker at forebyggende arbeid er viktig, og vi mener at de som jobber i barnehager og skoler er viktige ressurspersoner i det forebyggende arbeidet.

Hvordan jobber dere for trygge og gode oppvekstsvilkår for unge?

Rusfri Oppvekst arrangerer kurs og konferanser for alle som jobber med barn og unge. I tillegg har vi noen prosjekter. Vi gir blant annet forelesninger til lærerstudenter om temaer som vold, overgrep, rus, psykisk helse, tverrfaglig samarbeid, relasjonskompetanse med flere. Vi har hatt en del fokus på hvordan blant annet musikkterapi kan være et positivt bidrag i klasserommet når man skal jobbe forebyggende og ha fokus på relasjonsarbeid. I tillegg har vi jobbet for at SFO skal få en viktigere rolle i det forebyggende arbeidet, og at man skal tenke helhet rundt alle barn.

Hvordan har dere lagt opp kursene deres nå under korona?

Gjennom det siste året har vi i Rusfri Oppvekst kun hatt digitale foredrag. Med de restriksjonene som er har det ikke vært mulig å avholde fysiske kurs/konferanser for oss. Akkurat nå tilbyr vi digitale pakker som en kan finne mer info om på vår hjemmeside www.rusfrioppvekst.no.

Tasim Karim

Daglig leder, Rusfri Oppvekst

Hvordan kan jeg som lærer se de unge i en mer digital verden?

Det er vanskelig nok å se alle de unge gjennom en fysisk hverdag. Det digitale skaper selvfølgelig noen ekstra utfordringer. Faste avtaler på digitale plattformer for den enkelte tenker vi er viktige. Det er lett for å drukne i alt det som er felles og det er lett å slå av det kameraet. Det er mange som trenger faste avtaler, og de trenger å vite at det er voksne som tar seg tid til de og som venter på dem. På mange måter kan det være enklere å få tid til alle hvis man avtaler de faste møtetidspunktene på nett.

Hvordan kan jeg som lærer se barn og unge under hjemmeskole?

Lærer er ikke enkelt å være om dagen. Som nevnt over er det vanskelig nok å favne alle under en fysisk skolehverdag. Men, samtidig har vi tilgang på så mange digitale medier som gir tilgang til elevene. Det å ta seg tid til å ringe elevene en gang gjennom uken, ha faste digitale treff med dem, sørge for gode tilbakemeldinger på det arbeidet som utføres. Selv om det er hjemmeskole er det lov til å være ute. Planlegg tur med mindre elevgrupper der det er mulig.

Hvordan kan jeg som leder i skolen best tilrettelegge et godt tilbud for barn og unge?

Vi i Rusfri Oppvekst mener at alle skoleledere bør legge til rette for at deres personalgruppe har nok kunnskap om hvordan man skal fange opp barn og unge i utsatte livssituasjoner. Hvordan de voksne møter alle elevene burde være et fokusområde for alle skoleledere. Vår erfaring er at der en voksen er bevisst sin rolle som voksenperson, og jobber for å få gode relasjoner til den enkelte eleven og det brukes tid på gruppen og hvordan de har det sosialt sammen, der får man et godt læringsmiljø. I tillegg er det viktig at skoleledere òg har mer fokus på et tettere samarbeid med alle som er involvert rundt et barn. Det være seg PPT, BUP, barnevern eller andre. Og for all del, husk at foreldrene er de viktigste forebyggerne i et barns liv. Husk å tenke at skolen skal så langt det er mulig alltid ha et tett samarbeid med hjemmet.

Av Tasim Karim, daglig leder i Rusfri Oppvekst

Next article