Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Mangfold og inkludering har høy prioritet for EBA!
Sponset

Bygge- og anleggsnæringen er ikke bare Norges største fastlands- og distriktsnæring, den er også en evighetsnæring. Alle gater og veier du går og kjører på, og bygg du oppholder deg i hver dag har noen bygget. Fra sykehuset du fødes på til bygget du bisettes fra.

7 000 nye fagarbeidere og 1 500 fagskoleingeniører, BIM-teknikere, ingeniører og sivilingeniører. Det er hva bygge- og anleggsnæringen trenger hvert år for å få jobben gjort, ifølge tall Fafo har fremskaffet på oppdrag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

En av hovedoppgavene til EBA er å bidra til å skape best mulig rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. En av rammebetingelsene er nok og kvalifisert arbeidskraft. Derfor er rekruttering, mangfold og inkludering viktige punkter i EBAs strategi.

Christine Holtan Bøgh

Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon i EBA

Thomas Norland

Kompetansesjef i EBA

Et stort rekrutteringsbehov

Bygge- og anleggsnæringen sysselsetter i dag rundt 250 000 mennesker, og skal både rekruttere og utvikle fremtidens arbeidskraft. I dag dekkes mindre enn halvparten av behovet for ny arbeidskraft i næringen gjennom videregående opplæring. Kun drøyt halvparten av de cirka 4 500 som hvert år begynner på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk gjennomfører med fag- eller svennebrev i løpet av fem år, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. De fleste faller fra i løpet av de to første årene i skole. Dette er en reell trussel i vårt arbeid for et bærekraftig samfunn, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Bygge- og anleggsnæringen har et stort rekrutteringsbehov både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. Vi må rekruttere fra hele befolkningen. Allikevel viser det seg at vi – spesielt når det gjelder fagarbeidere – kun rekrutterer blant en for liten del av befolkningen, nemlig gutter og menn. 

Må bryte ned barrierer

Dersom vi skal lykkes med å styrke lærlingetilfanget må vi bryte ned barrierer som gjør at kvinner og minoriteter søker seg til bygg og anlegg. Vi ser også at arbeidsprosesser og -metoder endrer seg i takt med blant annet digitaliseringen i samfunnet. Dette betyr at vi som næring kanskje også trenger noe ny og annen kompetanse enn den vi tradisjonelt har rekruttert. Da er det viktig at alle føler seg vel ivaretatt, uavhengig av kjønn, alder, legning og etnisitet.

Forskning viser at mangfold bidrar til økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonskraft – forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet. Mangfoldsledelse er nyttig for å forebygge rasisme, diskriminering, konflikt og å tiltrekke talent. Ulike rapporter viser at mangfold og likestilling krever spesielt oppmerksomhet i bygge- og anleggsnæringen. Ifølge tall fra BNL har nesten en tredjedel av arbeidstakerne utenlandsk bakgrunn.

Det største mangfoldet er på byggeplasser og i jobber som er prosjektbasert. Samtidig viser undersøkelser at det er få kvinner i dette mangfoldet. Mangfoldet representerer menn med ulik bakgrunn og fagkompetanser. De fleste kvinnene som jobber i bygge- og anleggsnæringen, jobber på funksjonærnivå. Det er få kvinner blant fagarbeidere og det samme gjelder blant toppledere.

Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv

Bygge- og anleggsnæringen, som Norges største fastlands- og distriktsnæring, er helt sentral i samfunnets målsetting om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

EBA lanserte i august 2021 et holdningsfremmende e-læringskurs i mangfold og inkludering, kalt Mangfoldsdugnaden. Kurset er for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen, uavhengig om du er konsernsjef, prosjektleder, fagarbeider, lærling eller hjelpearbeider. Kurset er også en del av strategien for et anstendig arbeidsliv med respekt for det enkelte individ, og skal gi kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger. 

Uavhengig av størrelse eller type prosjekt trenger bygge- og anleggsnæringen godt tilfang på en bredde av kompetanseområder og en bredde av ulike mennesker. Derfor legger vi aktivt til rette for at kandidater fra hele befolkningen både kan og vil søke seg til landets største fastlandsnæring.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Les mer på eba.no

Tekst: Christine Holtan Bøgh, Direktør i EBA og Thomas Norland, Kompetansesjef i EBA

Next article