Skip to main content
Home » HMS og arbeidsrett » Med god oversikt over farene på arbeidsplassen kan du unngå ulykker, sykdom og skade
sikkerhet

Med god oversikt over farene på arbeidsplassen kan du unngå ulykker, sykdom og skade

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Å skaffe seg oversikt over hvilke farer og problemer som kan oppstå på arbeidsplassen er helt avgjørende for å forebygge arbeidsrelaterte skader og helseplager. Likevel avdekker Arbeidstilsynet at nesten halvparten av virksomhetene som kontrolleres ikke jobber godt nok med denne viktige delen av arbeidsmiljøarbeidet.

Noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å unngå at arbeidstakerne blir syke eller skadet av jobben, er å sørge for å ha oversikt over hva som kan gå galt på arbeidsplassen. De må vite hvordan de kan hindre uheldige belastninger og hendelser, og hvordan de kan begrense skadeomfanget hvis uheldige situasjoner likevel oppstår.

Arbeidsmiljøloven stiller derfor krav om at arbeidsgiver skal sørge for systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten. En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet er å kartlegge og vurdere risikoforhold som de ansatte kan utsettes for i arbeidet og å iverksette tiltak for å redusere risikoen.  Arbeidstilsynet kontrollerte dette kravet i nesten 5000 tilsyn i 2018 og fant ett eller flere brudd på kravet i nær halvparten av disse tilsynene. Dette er på linje med funn i tilsyn i 2016 og 2017.  Arbeidstilsynet har funnet brudd i nær 40 prosent av tilsynene der vi har kontrollert kartlegging og risikovurdering så langt i 2019.

Mange må bli bedre

Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte, men vi ser at mange må bli bedre til å kartlegge og vurdere risiko. For å kunne sette inn gode tiltak, er det først nødvendig å ha god oversikt over hvilke farer og problemer som kan oppstå.

Funnene fra tilsyn tyder på at mange virksomheter har utfordringer med å gjennomføre denne viktige delen av arbeidsmiljøarbeidet på en god nok måte. Dette gjelder mange bransjer og mange ulike typer risiko, for eksempel vold og trusler i skolen og helsesektoren, helsefarlig eksponering av brannrøyk hos brannfolk og feiere eller folk som jobber med farlige kjemikalier, og forebygging av ulykker i bygg og anlegg. Arbeidstilsynet veileder derfor virksomheter om både systematisk HMS-arbeid generelt, og kartlegging, risikovurdering og tiltak spesielt.

Sjekk ut risikohjelpen

Arbeidstilsynet har i samarbeid med bransjeorganisasjoner i flere bransjer utviklet Risikohjelpen. Dette er et nettbasert, bransjespesifikt og praktisk verktøy som loser virksomhetene gjennom trinnene i kartlegging og risikovurdering og anbefaler tiltak de kan iverksette på bakgrunn av gjennomgangen. Verktøyet er per i dag rettet mot små og mellomstore virksomheter i næringene frisør og renhold og deler av transportnæringen.

Vi håper og tror at Risikohjelpen vil hjelpe mange små og mellomstore virksomheter med å gjennomføre gode risikovurderinger og iverksette egnede tiltak. Tilbakemeldinger fra brukerne så langt er at de opplever dette som et nyttig verktøy, og Arbeidstilsynet ønsker at alle arbeidsgivere i alle bransjer skal se gevinsten ved å styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet milliardbeløp hvert eneste år. Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel.  Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien.

Av Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Next article