Home » Utdanning og jobb for fremtiden » Stort kompetansebehov i en næring i endring
Utdanning og jobb for fremtiden

Stort kompetansebehov i en næring i endring

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: BNL

En av de største utfordringene for byggenæringen er å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette betyr at det vil være mange gode muligheter for alle de som ønsker å velge byggenæringen.

Det har vært historisk høy aktivitet og vekst i bygg- og anleggsnæringen gjennom mange år. Pandemien har bremset noe av denne veksten, men prognosene viser at det skal fortsatt bygges og investeres i bygg, boliger og infrastruktur rundt om i hele landet i lang tid fremover. En av byggenæringens viktigste arbeidsoppgaver er å bidra til å bygge gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, og være en del av løsningen for å redusere klimautslippene.

BNL spør jevnlig våre bedrifter om kompetansebehovet. I vår siste undersøkelse svarer hele 43 prosent at de sliter med å få tak i fagarbeidere. Dette tallet har vært relativt stabilt gjennom mange år, og også stått seg gjennom pandemien. Det er også stor etterspørsel etter ingeniører og lærlinger. BNL anslår det årlige behovet til å fordele seg på cirka 8.500 fagarbeidere og håndverkere, og cirka 1.500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører.

Det er ikke bare BNLs bedrifter som peker på at vi har et stort behov for kompetent arbeidskraft i vår næring. SSB-rapport fra 2020 viser at det vil være behov for både flere med høyere utdanning og de med fagutdanning, spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg og håndverk frem mot 2040. SSBs framskrivninger er med andre ord helt i tråd med våre undersøkelser. Jeg tror vi trygt kan slå fast at mulighetene er mange og fremtiden er trygg for de som velger en karriere i bygg- og anleggsnæringen.

Økt etterspørsel etter klima, miljø, og digital kompetanse

Stadig flere bedrifter etterspør kompetanse innen klima, miljø og digitalisering. Det viser også vårt kompetansebarometer. Dette skyldes blant annet at byggenæringen er avgjørende for å løse klimautfordringene. Det forskes og utvikles på en rekke spennende produkter og metoder som vil bidra til dette, og vi trenger flinke folk til å være med å løse dette. I tillegg vi ser vi at næringen er i en spennende utvikling både teknologisk og digitalt, for eksempel er BIM-teknologi, der bygg prosjekteres i 3D før de bygges, VR, droner, 3D, automatisering og roboter blitt en like viktig del av hverdagen som hammer og sag. Det er derfor et stort behov for folk som behersker den teknologiske utviklingen.

Godt samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig. Utdanningen må være relevant, og næringslivet må tilby læreplasser. De nye læreplanene i Fagfornyelsen for videregående opplæring skal reflektere de nye trendene. Samtidig vil det være behov for videreutdanning og kursing også av dagens arbeidstokk, for å møte bedriftenes behov. Studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning må også videreutvikles for å ivareta kompetansebehovene etter hvert som nye løsninger og forskrifter kommer.

Byggenæringen står i en spennende tid. Skal vi løse alle oppgavene som byggenæringen har ansvar for, er vi helt avhengig av å ha kompetent arbeidskraft. Det er mange spennende oppgaver som står foran oss, og det vil være mange muligheter for ungdom som velger vår næring.

Av Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL

Neste artikkel